Hotărârea nr. 306/2007

Hotărârea 306/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două locuinte familiale, P+E+M, str. Făgetului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale, P+E+M str. Fagului fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două locuințe familiale, P+E+M, str. Fagului fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42463/ 43/22.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale, P+E+M, str. Fagului fn, beneficiar Meseșan Vasile;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11805/8370/09.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale, P+E+M, str. Fagului fn, beneficiar Meseșan Vasile, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, indicii de ocupare a terenului POTmax. = 35%, CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11805/8370/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,


Nr. 306 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)