Hotărârea nr. 305/2007

Hotărârea 305/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte, D+P+2E, str. G. V. Bibescu f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, D+P+2E str. G. V. Bibescu fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuințe, D+P+2E, str. G.V. Bibescu fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39449/ 43/14.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, D+P+2E, str. G. V. Bibescu fn, beneficiară SC PROJECT SRL;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85694/8133/25.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, D+P+2E, str. G.V. Bibescu fn, beneficiară SC PROJECT SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, sistematizarea verticală, amenajările incintei, indicii de ocupare a terenului POT = 26%, CUT = 0,8 ADC/mp. teren (POT max. = 35%, CUT max.= 0,9 ADC/mp. teren. UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85694/8133/25.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 305 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)