Hotărârea nr. 304/2007

Hotărârea 304/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte, D+P+E – în regim cuplat, str. Calistrat Hogas f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, D+P+E - în regim cuplat str. Calistrat Hogaș fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuințe, D+P+E - în regim cuplat, str. Calistrat Hogaș - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39596/43/14.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, D+P+E în regim cuplat, str. Calistrat Hogaș fn, beneficiar Marin Horațiu Aurelian.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 6752/8191/13.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, D+P+E -în regim cuplat, str. Calistrat Hogaș fn, beneficiar Marin Horațiu Aurelian, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, indicii de ocupare a terenului POT = 29,7%, CUT = 0,59 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 6752/8191/13.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 304 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)