Hotărârea nr. 303/2007

Hotărârea 303/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru parcelare si construire locuinte, str. Fânatelor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire locuințe str. Fânațelor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru parcelare și construire locuințe, str. Fânațelor - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 43000/ 43/24.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire de locuințe, str. Fânațelor , beneficiari TUSA ADRIAN și asociații.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92872/7630/14.12.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal si Planul Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire de locuințe, str. Fânațelor, beneficiari TUSA ADRIAN și asociații, pentru reglementarea funcțională a zonei UTR = L3 și stabilirea condițiilor de amplasare, circulațiile, accesele, ocuparea terenului POT = 14% - pe ansamblul zonei studiate, POTmax. = 20% pe parcelă și CUT = 0,28 ADC/mp., teren - pe ansamblu zonei studiate, CUT max. = 0,4 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92872/7630/14.12.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


/$ Sacretarul municipiului

Auron/Târmurt

Nr. 303 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)