Hotărârea nr. 302/2007

Hotărârea 302/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială cu 3 apartamente, D+P+2E, str. Viilor nr. 16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială cu 3 apartamente, D+P+2E, str. Viilor nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială cu 3 apartamente, D+P+2E, str. Viilor nr. 16 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39677/43/14.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială cu 3 apartamente, D+P+2E, str. Viilor nr. 16, beneficiar SC Robacon SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 14881/8575/27.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială cu 3 apartamente, D+P+2E, str. Viilor nr. 16, beneficiară SC ROBACON IMPEX SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 24,46%, CUT = 0,88 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 14881/8575/27.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 302 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)