Hotărârea nr. 301/2007

Hotărârea 301/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil cu functiune mixtă: spatii comericale, birouri, locuinte, D+P+3E+M, str. S. Albini nr. 97.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă: spații comerciale, birouri, locuințe, D+P+3E+M str. S. Albini nr. 97

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil cu funcțiune mixtă: spații comerciale, birouri, locuințe, D+P+3E+M, str. S. Albini nr. 97 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42484/43/22.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă: spații comerciale, birouri, locuințe, D+P+3E+M, str. S. Albini nr.97, beneficiară Szabo Ana Maria.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11804/8473/11.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă: spații comerciale, birouri, locuințe, D+P+3E+M, str. S. Albini nr. 97, beneficiară Szabo Ana Maria, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, amenajările incintei, indicii de ocupare a terenului pentru UTR = CM2. POT = 34,9%, (POT max. =45% ) și CUT = 1,8 ADC/mp. teren ( CUT max. = 1.8 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11804/8473/11.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 301 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)Președinte de ședință,

;ile Elurin Stamatian


Contrasemnează: :cretarul municipiului, Jr. Aurora Tfirmure