Hotărârea nr. 299/2007

Hotărârea 299/2007 - Completarea art. I, alin. (3) al Hotărârii nr. 61/2007 (completarea Hotărârîrii nr. 831/2006 – aprobarea acordării unor sporuri prevăzute în Contractul/Acordul Colectiv de Muncă, salariatilor din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, celor de la Cantina de ajutor social si pensiune, salariatilor Centrului Bugetar-crese, secratarului municipiului Cluj-Napoca si salariatilor serviciilor publice înfiintate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂ R Â R E

privind completarea art. I alin. (3) al Hotărârii nr. 61/2007 (completarea I Iotărârii nr. 831/2006 -aprobarea acordării unor sporuri prevăzute în Contractul/Acordul Colectiv de Muncă, salariaților din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, celor de la Cantina de ajutor social și pensiune, salariaților Centrului Bugetar-creșe, secretarului municipiului Cluj-Napoca și salariaților serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea art. I alin. (3) al Hotărârii nr. 61/2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1081/102/17.03.2007 al Biroului Resurse umane privind propunerea de completare a Hotărârii nr. 61/2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (2) lit. a), 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă completarea art. I alin. (3) al Hotărârii nr. 61/2007, care va avea următorul conținut:

“Art. I: Toate drepturile care se acordă lunar de care beneficiază salariații, stabilite prin Contractul/Acordul Colectiv de Muncă aplicabil și aprobate prin hotărâre a Consiliului local, se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în regim normal de lucru inclusiv pe perioada concediului de odihnă”, în condițiile prevăzute de lege.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Biroul Resurse umane.

Președinte de ședință, ........ Prof. univ. dr. Vasile Florin Ștamatian z'\a Â


\\ * \

\             Contrasemnează:


Contrasemnează:


Secretarul municipiului, Jr. Aurora/fărmure

Nr. 299 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)