Hotărârea nr. 298/2007

Hotărârea 298/2007 - Alocarea sumei de 12.800 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Inspectoratului Scolar Judetean Cluj pentru organizarea „Histrionadei Liceenilor 2007”, editia a V-a, în perioada 18-22 mai a.c., cu sprijinul consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 12.800 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru organizarea “Histrionadei Liceenilor 2007', ediția a V-a, în perioada 18-22 mai a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 12.800 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru organizarea “Histrionadei Liceenilor 2007”, ediția a V-a, în perioada 18-22 mai a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Maria Dulcă, Adrian Gurzău, Eugen Pop și Ciprian Adrian Păun;

Analizând Referatul nr. 35698 din 2.05.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 12.800 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru organizarea “Histrionadei Liceenilor 2007', ediția a V-a. în perioada 18-22 mai a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă alocarea sumei de 12.800 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru organizarea '"Histrionadei Liceenilor 2007', ediția a V-a, în perioada 18-22 mai a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stapnatian


Nr. 298 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)