Hotărârea nr. 296/2007

Hotărârea 296/2007 - Suportarea de la bugetul local pe anul 2007 a sumei de 350.000 lei, pentru amenajarea sectiilor de votare, în vederea desfăsurării referendumului national din data de 19 mai 2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPO C A

II O T Â R Â R E privind suportarea de la bugetul local pe anul 2007 a suinei de 350.000 lei, pentru amenajarea secțiilor de votare, în vederea desfășurării referendumului național din data de 19 mai 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 lei, pentru amenajarea secțiilor dc votare și dotarea acestora cu telefoane în vederea desfășurării referendumului național din data de 19 mai 2007 privind demiterea președintelui - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36.068 din 03.05.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea suportării de la bugetul local pe anul 2007, capitolul 54.02.50 „Alte servicii publice generale”, a sumei de 350.000 lei, pentru amenajarea corespunzătoare a secțiilor de votare din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Art. 1. Se aprobă suportarea de la bugetul local pe anul 2007, capitolul 54.02.50 „Alte servicii publice generale", a sumei de 350.000 lei. pentru amenajarea corespunzătoare a secțiilor de votare din municipiul Cluj-Napoca și dotarea acestora cu telefoane, în vederea desfășurării referendumului național privind demiterea președintelui.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 296 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)