Hotărârea nr. 294/2007

Hotărârea 294/2007 - Aprobarea listei rezultată în urma departajării conform Criteriilor-cadru, anexă la Hotărârea nr. 737/2006, în vederea repartizării locuintelor disponibile din blocul construit prin Agentia Natională pentru Locuinte în regim de închiriere, pe amplasament situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, bl. 6 si modificarea Hotărârîi nr. 227/2007 (aprobarea listei pentru repartizarea locuintelor în regim de închiriere, construite prin Agentia Natională pentru Locuinte, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, calea Floresti nr. 58B, bl. 6).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei rezultată în urma departajării conform Criteriilor-cadru, anexă la Hotărârea nr.737/2006, în vederea repartizării locuințelor disponibile din blocul construit prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B. bl. 6 și modificarea Hotărârii nr.227/2007 ( aprobarea listei pentru repartizarea locuințelor în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei rezultată în urma departajării conform Criteriilor-cadru, anexă la Hotărârea nr. 737/2006, în vederea repartizării locuințelor disponibile din blocul construit prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Catană, Liviu Ioan Chioran, Alexandru Cordoș, Csoma Botond, Ștefan Florea Dimitriu, Maria Dulcă, Ioan Horia Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu. Ioan Silviu Nistor. Pâlfi Carol, Ciprian Adrian Păun, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu. Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian. Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 35932 din 02.05.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune aprobarea listei rezultate în urma departajării conform Criteriilor-cadru, anexă la Hotărârea nr. 737/2006, în vederea repartizării locuințelor disponibile din blocul construit prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 592/2006. ale Legii nr. 114/1996, republicată, ale Legii nr. 241/2001 și ale O.U.G. nr. 40/1999;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, ari. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista rezultată în urma departajării conform Criteriilor-cadru, anexă la Hotărârea nr. 737/2006. în vederea repartizării locuințelor disponibile din blocul construit prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6. Lista se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se modifică art.l din Hotărârea nr.227/2007 în sensul excluderii poziției nr. 3 - Criste Adriana Dalila (neîndeplinirea criteriilor de acces la locuință), poziției nr. 28 - Sestraș Râul Cornel (renunțare prin adresa nr.33726/24.04.2007), poziției nr. 32 - Verde Cristian (renunțare prin adresa nr.31748/17.04.2007), poziției nr. 34 - Ardelean Mihaela (neîndeplinirea criteriilor de acces la locuință), poziției nr. 58 - Pop Alina Susana (neîndeplinirea criteriilor de acces la locuință).

Art.3. Repartizarea apartamentelor disponibile se va face cu respectarea ordinii din lista anexă la prezenta hotărâre, numărul apartamentului fiind stabilit prin tragere la sorți.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic,contencios.

Nr. 294 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr. 294/2007

LISTA

rezultată în urma departajării conform Criteriilor-cadru, anexă la Hotărârea nr.737/2006, în vederea repartizării locuințelor disponibile din blocul construit prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Adresa

Nr. cerere

Puncte

Dosar

nr.

1.

Pop Codruții Monica

Dragalina nr.2 ap. 1

97844/22.12.2006

50

668

2.

Albu Alin Adrian

Brăduțului iir.28

J

95136/14.12.2006

50

3.

Matei Mircea Vasile

luliu Maniu nr. 19 ap. 1

95923/18.12.2006

50

343

4.

Petrișor Aurelia Mariana

Mehedinți nr.65-67 ap.32

95107/14.12.2006

50

271

5.

Costea losif lustinian

Peana nr. 12 ap. 14

95428/15.12.2006

50

324

6.

Olteana Ligia Anamaria

Gruia nr.58 ap.20

1600/09.01.2007

50

963

7.

Ferenczi Tunde Gizella

Anina nr.6 ap.2

96781/20.12.2006

50

462

8.

Neag Alina Alexandrina

Tășnad nr.24 ap.7

92989/07.12.2006

50

118

9.

Hiceag Cosniin Alin

Ion Meșter nr.5 ap.4

881/05.01.2007

50

847

10.

Badea C ristian Emanuel

Retezat nr.2 ap.47

96491/19.12.2006

50

421

11.

Panfiloiu Marius

I.C.Brătianu nr.8

95505/15.12.2006

50

320

Președinte :    Boros Janos - viccprimar

Membri :       Nicolcta Postolache - consilier local

Somogyi Gyula - consilier local

Mihai Sandu - consilier local

Alexandru Cordoș - consilier localTudor Radu Pușcaș - consilier local

Aurora Țărmure - secretarul municipiului Cluj-Napoca Ștefania Ferencz- director D.F.I.S.

Dacia Crișan - director D.D.P.P

Lavinia Pop - șef Serviciu juridic,contencios

Gheorghe Chirileanu - șef Serviciu Locativ, sinteză spații