Hotărârea nr. 293/2007

Hotărârea 293/2007 - Transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului cu destinatia de cămin cultural situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41, aflat în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, de la Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca, la Consiliul local al municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului eu destinația de cămin cultural situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41, aflat în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, de la Casa municipală de cultură Cluj-Napoca, la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunii in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului cu destinația de cămin cultural aflat în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca. de la Casa municipală de cultură Cluj-Napoca. la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.30116/452/02.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe str. Traian Vuia nr. 41, de la Casa municipală de cultură Cluj-Napoca. cu sediul în Cluj-Napoca. Piața Unirii nr. 24. la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. cu sediul în municipiul Cluj-Napoca. str. Moților nr. 3;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și solicitarea Casei municipale de cultură Cluj-Napoca nr. 30116/45/12.04.2007:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor aii. 36 al. 2 lit.”c" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului compus din construcție cu destinația de cămin cultural și teren, identificat prin nr. topo. 299/1. 300 Someșeni. înscris în C.F. nr. 197 Someșeni. de la Casa municipală de cultură Cluj-Napoca. la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Imobilul este situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Traian Vuia nr. 41.

Art.2. Transmiterea dreptului de administrare se va face pe baza de protocol de predare-prel uare.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 293 din 8 mai 2007.

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)