Hotărârea nr. 292/2007

Hotărârea 292/2007 - Transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile cu destinatia de crese aflate în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, la Centrul Bugetar de Administrare Crese.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile cu destinația de creșe aliate în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, la Centrul Bugetar de Administrare Creșe.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrarea al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca asupra unor imobile cu destinația de creșe aflate în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca. la Centrul Bugetar de Administrare Creșe. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 738/452/26.04.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transmiterea dreptului de administrare asupra imobilelor situate pe str. Băița nr.l, Meziad nr. 4 și Mehedinți nr. 15. precum și asupra spațiilor cu destinația de creșe situate pe str. C’ojocnei nr. 93, str. Herculane nr. 13, str. Detunata nr. 2, str. Al.Vlahuță nr. 59, str. Gr. Alexandrescu nr. 47, Aleea Tazlău nr. 11 și str. Alverna nr. 63. la Centrul Bugetar de Administrare Creșe:

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și solicitarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe nr.33857/24.04.2007:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.V și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilelor cu destinația de creșe. situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Băița nr. 1, str. Meziad nr. 4 și str. Mehedinți nr. 15. precum și asupra spațiilor cu destinația de creșe situate pe str. Cojocnei nr. 93, str. Herculane nr. 13, str. Detunata nr. 2, str. Al.V lahuță nr. 59, str. Gr.Alexandrescu nr. 47, Aleea Tazlău nr. 11 și str. Alverna nr. 63. de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca la Centrul Bugetar de Administrare Creșe. cu sediul în municipiul Cluj-Napoca. str. Mehedinți nr. 15.

Art.2. Transmiterea dreptului de administrare se va face pe bază de protocol de predare-pre luare.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic contencios.

Nr. 292 din 8 mai 2007.

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )