Hotărârea nr. 291/2007

Hotărârea 291/2007 - Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese Cluj-Napoca si modificarea art.2, al. (1) din Hotărârea nr. 788/2006 (infiintarea unui centru bugetar cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Bugetar de administrare creșe Cluj-Napoca și modificarea art. 2 al. (1) din Hotărârea nr. 788/2006 (înființarea unui centru bugetar cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 al.(l) din Hotărârea nr. 788/2006 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Bugetar de administrare creșe Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1080/102/17.04.2007 al Biroului Resurse umane privind propunerea de modificare a art. 2 al. (1) din Hotărârea nr.788/2006 și de aprobare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Bugetar de administrare creșe Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (2) lit. a), 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Bugetar de administrare creșe Cluj-Napoca - conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Se aprobă modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 788/2006 în sensul modificării statului de funcții al Centrului Bugetar de administrare creșe Cluj-Napoca - conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de administrare creșe și Biroul Resurse umane.Nr. 291 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 291/2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

-CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE-

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

C APITOLUL /.

DISPOZIȚII CENTRALE

Art.l, Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, este un serviciu public specializai, organizai ca institulie publică de interes municipal, cu personalitate juridică in subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. având ca scop creșterea, educarea si supravegherea medicală a copiilor în vârstă de până la 3 ani. ai căror părinți sau susținători legali suni angajați, suni în perioada de studii sau doresc o alternativa corespunzătoare pentru educația copilului, fiind 'înființat in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 788 28.1 1.2006

Art.2. Coordonarea si controlul acli\ itații Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, suni asigurate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și de caire primarul municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca. are sediul în judelui Cluj, municipiul Cluj-Napoca la Cresa nr.9 din str.Mehedinți nr. 15.

Art.4. Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționare produc efecte fată de toti angajații Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca și față de toți terții care se adresează instituției pentru exercitarea uneia din atribuțiile prevăzute de lege în sarcina acestuia.

Ari.5. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca. impune întregului personal sanitar si de educație să acționeze întotdeauna în interesul copilului și pentru promovarea stării de sănătate a copilului, să aibă o atitudine activă față de nevoile de îngrijire ale fiecărui copil, să militeze pentru apărarea demnității profesionale, să îngrijească toți copiii cu aceiași interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale.


CAPITOLUL II.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.6. Obiectul de activitate a Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cliij-Nk$oqa2 se realizează prin instituțiile de asistență sanitară - CRESE.

Art.7. Creșa are în principal următoarele atribuții:

c/L organizarea și asigurarea unui regim rațional de viață. în vederea dezvoltării normale somatice si psihomotorii a copiilor:

/>;. asigurarea unei alimentații raționale și individualizate;

 • c) .  luarea dc măsuri pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului

copilului;

 • d) . luarea dc măsuri pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile;

 • e) . acordarea primului ajutor si îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau trimiterea la domiciliu.

// asigurarea unui program de educație timpurie complex, bazat pe următoarele principii si valori

• Fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice și particulare. Nevoile copilului sunt cerințe importante pentru educație, sunt diferite de la un copil la altul și de la o perioadă la alia, deci abordarea lui nu poale fi generală, ci specifică fiecărui copil in pane.

 • •  Educația este continuă, ea începe in primele momente ale vieții și durează căi aceasta:

 • •   fiecare aci de îngrijire este un demers educativ, iar interacțiunea activă cu adultul este definitorie;

 • •   Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, interacțiunea cu ceilalți, organizarea mediului și a activităților de învățare;

 • •   învățarea copilului mic se realizează prin explorări și experiențe în situații de joc;

• Dreptul la șanse egale presupune accesul la servicii de calitate, iar universalitatea accesului la serviciile de educație timpurie trebuie garantată.

Ari.8. C entrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca. răspunde în fața Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru realizarea obiectului de activitate. în acest sens se întocmesc rapoarte de activitate la cererea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.


CAPITOLUL III.

PATRIMONIUL

Art.9. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca. utilizează și administrează bunurile publice imobile si mobile date în folosința sau in administrare de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 10. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca. are dreptul de a deschide cont bancar propriu și efectuează cheltuieli conform capitolelor bugetare, iar fondurile provenite din surse bugetare și extrabugetare se utilizează pentru îndeplinirea scopului în care a fost înființată instituția.

CAPITOLUL n:

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CENTRI I UI BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE CLUJ-NAPOCA

Art.ll. Structura organizatorică a Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca. esle formată din organele de conducere si serviciile funcționale.

Art.ll. Conducerea executiva a Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca se realizează de către director.

Art. 13. Directorul și contabilul șef reprezintă Centrului Bugetar de Administrare

Creșe în relațiile cu Consiliul Local și terții

.Art.14. în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul emite decizii - 'înregistrate in registrul special.

Ari.15. Serviciile funcționale ale Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca suni:

 • I.   Clesele, suni organizate in regim de zi sau saptamanale. Copii, in creșe. suni impartiti in doua tipuri de grupe: grupa mica, cuprinzând copii de la 6 luni la 18 luni și grupa marc, de la 18 luni la 36 luni.

Transferarea copilului de la o creșă la alia se face la cererea aparținătorilor legali cu avizul celor 2 uniați, in limita locurilor aprobate.

Creșa are următoarea structură:

 • A.  încăperi pentru grupe de copii:


 • •  încăperi pentru primire (vestiare);

 • •  spatii pentru activitali (săli de grupă) și/sau serv irea mesei;

 • B.  încăperi cu rol administrativ:

 • •   bucataria

 • •   oficiul

 • •  vestiarul pentru personal

 • •  birou pentru personal

 • C.  Spatii igienico-sanitare (grupuri sanitare, bai. spălătorie, uscatorie)

 • II.  Compartiment financiar-contabil. salarizare.

III . Compartimentul tehnic-administrativ, achiziții

Art.16. Numărul de posturi, natura acestora, condițiile de încadrare și nivelul de salarizare sunt stabilite prin organigramă și stalul de funcții al Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca. aprobate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.17. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca. poate propune modificări ale structurii organizatorice, iar aceste modificări trebuie aprobate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru a deveni funcționabile.

CAPITOLUL I.

STRUCTURA CONSILII LI I DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE brașov; si atribuții

Art.18. Directorul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, are în general, următoarele atribuții:

ci), angajează unitatea prin prima semnătură;

 • h). analizează, coordonează si controlează activitatea serviciilor, și propune măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității în cadrul acestora;

 • c) . avizează proiectul de buget al Centrului Bugetar de Administrare Creșe și contul de încheiere al exercițiului financiar;

 • d) . exercită funcția de ordonator secundar de credite al Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • e) . propune Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, modificarea structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare si Funcționare al serviciului;


fi hotărăște asupra înstrăinării mijloacelor fixe, din patrimoniul centrului, altele decâl\Jfibt imobile, prin licitație publică, organizată în condițiile legii și cu aprobarea Consiliului Lh^ivlp -gt. hotărăște asupra concesionării sau închirierii de bunuri sau servicii de către serviciu ț> licitație publică, organizată in condițiile legii și cu aprobarea Consiliului Local: h). elaborează proiectele, strategiile anuale, pe termen mediu si lung:

ii. propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca statul de funcții și personal, salarizarea personalului din cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe. cu încadrarea în resursele financiare alocate;

fi îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. etc.

Art.19. In exercitarea atribuțiilor ce îi revin. Directorul Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, emite decizii.

Art.20. Sancționarea disciplinară precum și eliberarea din funcție a Directorului C entrului Bugetar de Administrare Creșe, se realizează prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca la propunerea primarului municipilui Cluj-Napoca.

Art.21. in absenta Directorului instituției, atribuțiile ce îi revin vor lî îndeplinite de către inspectorul de specialitate, limitele de competența fiindu-i stabilite prin fișa postului.

Art.22. Contabilului șefii revin, în general, următoarele atribuții:

u). angajează unitatea privind controlul financiar preventiv:

 • b) asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiar-contabile a unității, în conformitate cu prevederile legale:

 • c) . organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară:

ci), organizează contabilitatea în cadrul unității. în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

 • c). asigură întocmirea la timp și in conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor trimestriale și anuale;

/) participă, asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate și se preocupă de informatizarea lucrărilor în domeniul lînanciar-contabil;

"L ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor:

li), asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri pentru ținerea corectă la zi a evidențelor gestionare;

 • i). urmărește îndeplinirea formelor de scădere din evidentă a bunurilor de orice fel. în cazurile și condițiile legii:

k). exercită controlul ierarhic operativ asupra activităților supuse acestui control, etc. Art.23. Relații organizatorice:

 • a) este subordonat Centrului Bugetar de Administrare Creșe

 • b) colaborează cu celâlalte servicii funcționale din cadrul centrului precum și din cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.24. Inspectorul de specialitate din cadrul compartimentului fînanciar-contabilitate. salarizare:

<M. înlocuiește, ori de câte ori este nevoie, conducătorul unității

h). înlocmenșle documentele necesare privind angajarea, transferul, pensionarea și desfacerea contractului de muncă în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • c) . execută lucrări privind păstrarea și completarea evidenței personalului;

 • d) . execută lucrări privind eliberarea de adeverințe, stabilirea vechimii în munca în vederea trecerii în transe superioare;

 • e) . execută lucrări cu privire la programarea concediului de odihnă și line e\ idența la zi a modului in care se efectuează concediul de odihnă în anul calendaristic respectiv:

 • f) . întocmește ponlajele pentru personal T.E.S.A, și verifica pontajele personalului de la creșe. asigură calculul corect al normei de lucru pentru fiecare lună, a altor drepturi salariale acordate;

g'Z întocmește și verifică fundamentarea necesarului de fond de salarii pentru fiecare an calendaristic care stă la baza bugetului de venituri si cheltuieli privind capitolul “Fond de salarii" necesar pentru Centrul Bugetar de Administrare Creșe;

I1A asigură acordarea drepturilor salariale tuturor salariaților centrului. în conformitate cu prevederile legale;

 • i) . urmărește respectarea cu strictele a dispozițiilor legale în vigoare:

 • j) . asigură aplicarea corectă a impozitului pe venit și întocmirea fișelor fiscale pentru toți salariații serviciului;

i). asigură și răspunde alături de Contabil șef. de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității. în conformitate cu prevederile legale;

/o. organizează împreună cu Contabilul șef. și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;

/). asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

ni). asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor trimestriale și anuale;

n). participa, asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate și se preocupă de informatizarea lucrărilor în domeniul financiar-conlabil;

Art.25. Relații organizatorice:

 • a) este subordonat Contabilului Șef al Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

 • b) colaborează cu celălalte servicii funcționale din cadrul centrului precum și din cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.26. Personalul din cadrul compartimentului tehnic-administrativ achiziții, are. în general, următoarele atribuții:

 • a) , coordonează activitatea privind buna administrare în cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • b) . asigură pentru toate serviciile din cadrul centrului activitatea de secretariat și arhivare a documentelor;

 • c) . coordonează și participă atunci când este cazul, la activitatea de aprovizionare a unităților subordonate Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

z/f. asigură recepționarea calitativă si cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori și asigură transportul acestora în condiții igienico-sanilare. în conformitate cu normele în vigoare;

ci. asigură recepționarea. manipularea și depozitarea corespunzătoare a bunurilor;

/). line evidența consumurilor de carburanți, a defecțiunilor ivite în cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, și a unităților subordonate;

participă la efectuarea achizițiilor publice. în funcție de nevoile unității, alături de compartimentul fmanaciar-contabil. respectând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006, privind achizițiile publice;


h). supraveghează respectarea permanenta a funcționării cazanelor conform normelor I.S.C.I.R., etc.

i) ia masuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

/). asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale .și ia măsuri pentru tinerea corectă la zi a evidentelor gestionare:

âj. urmărește îndeplinirea formelor de scădere din evidentă a bunurilor de orice fel. in cazurile și condițiile legii;

Art.27. Relații organizatorice:

 • a) este subordonat inspectorului de specialitate:

 • b) colaborează cu celâialte servicii funcționale din cadrul centrului precum și din cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Art.28. Toate aceste atribuții enumerate mai sus se vor completa cu prevederile fișei postului pentru fiecare categorie de salariat.

CAPITOLUL VI.

DISPOZIȚII REFERITOARE LA PERSONAL Șl SALARIZAREA

Art.29. Angajarea personalului Centrului Bugetar de Administrare Creșe. se face de către primarul municipilui Cluj-Napoca la propunerea directorului centrului, pe bază de examen sau concurs, organizat conform dispozițiilor legale în vigoare.

Alt.30. Centrul Bugetar de Administrare Creșe. acordă conform legislației in vigoare, următoarele sporuri:

 • •  spor de vechime în muncă (conform prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea nr.53 din 24.01.2003)

 • •  alte sporuri si adaosuri prevăzute in Contractul Colectiv de Munca al Primăriei Municipilui Cluj-Napoca (conform H.C.L. nr. 831 din 12.12.2006) cu modificările ulterioare.

Art.31. Recompensele si premiile se pot acorda în conformitate cu Codul Muncii. H.G. nr.281/1993. Ordonatele de Urgență emise de către Guvernul României. Hotărâri de Guvern, alte acte normative în vigoare, salariaților ce au desfășură! o bună activitate, s-au remarcat prin ducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu, prin eforturi pentru bunul mers al unității.

Acestea pot fi sub forma:

 • •  salariului de merit, stabilit odată pe an. acordat pentru cel mult 15% din numărul total ale posturilor prevăzute în statul de funcții;

 • •  premii de până la 2% aplicat asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al anului;

 • •   la finele anului calendaristic, un salariu în plus, la nivelul unui salariu mediu lunar de bază ( al Xlll-lea salar).


CAPITOLUL ML

ORGANIZAREA ACTIVITATII ÎN TIMPUL PROGRAMULUI. ACORDAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ. PROGRAM DE ACTIVITATE

Art.32. Salariații Centrului Bugetar de Administrare Creșe au drepturi și obligații, izvorâte din raporturile de muncă. Dintre obligațiile salariaților enumerăm:

 • a) . să respecte ordinea, disciplina la locul de muncă, pentru efectuarea eficientă a sarcinilor de serv ici:

 • b) . să respecte dispozițiile legale privind secretul profesional:

 • c) . să aibă o comportare corectă în relațiile de serviciu, colaborând cu salariații din alte domenii de activitate, se interzice folosirea unui limbaj jignitor față de copii și aparținătorii acestora, se interzice aplicarea pedepselor corporale;

 • d) . întreg personalul serviciului are obligația de a întreține un climat de colaborare, disciplină și respect reciproc, manifestând atitudine de grijă și respect față de copii și aparținătorii acestora;

c>. să nu comită fapte care sâ producă pagube unității sau salariaților:

să nu înstrăineze bunurile din dotare:

^). fumatul în incinta centrului și-a a unităților subordonate, este interzis;

 • h) . se interzice consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru;

 • i) . să îndeplinească sarcinile de serviciu conform fișei postului:

/:). să respecte programul de lucru. Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art.33. Programul de lucru al serviciului este diferențiat pe locuri de muncă și categorii profesionale:

• crese:

- medic


= 7 ore/zi- 5 zile lucratoare

 • - personal sanitar mediu (asistente medicale)               = 8 ore /zi- 5 zile lucrătoare

 • - personal auxiliar (infirmiere. îngrijitoare, spălătorese)    = 8 ore/zi - 5 zile lucrătoare

• personal T.E.S.A.                                   = 8 ore/zi - 5 zile lucrătoare

Programul de lucru începe diferențiat pe categorii de personal si specificul unitatii in care acesta își desfășoară activitatea (cresa de zi sau saptamanale). Pentru personalul TESA programul de munca se desfașoara in fiecare zi lucratoare intre orele 8,00 - 16.00 exceptând

zilele de joi (8.00 -17.30) și vineri (8.00-14.30)

Programul de lucru poate suporta modificări. în funcție de nevoile unității.

Art.34. Aprobarea efectuării orelor suplimentare are loc de către directorul centrului, pe baza referatelor și pontajelor întocmite de către persoanele care au dispus efectuarea


acestor ore și cu acordul scris al salariaților.

Art.35. Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător în termen de 60 de zile, de la data efectuării lor. Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile acordate pentru muncă peste durata normală de lucru se pot plăti numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă

de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anuale.Art.36. Salariații centrului au dreptul în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu durata de 2.1-25 zile lucrătoare, in raport cu vechimea în muncă.

Concediu de odihnă se efectuează în flecare an calendaristic. în mod integral sau parțial, având în vedere interesul unității și apoi cel personal, cu condiția ca una din fracțiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare. In afara concediului de odihnă, salariații Centrului Bugetar de Administrare Creșe, care lucrează în condiții deosebite, au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu suplimentar conform Contractul Colectiv de Munca al Primăriei M u n ic i p i I u i CI u j-Napoca

Art.37. în afara concediului de odihna pot 11 efectuate concedii medicale acordate pe baza certificatelor medicale acordate conform legii, precum și concediu fără salar etc.

Deaseinenea. salariații unității au dreptul la zile de concediu plătite pentru evenimente deosebite:

 • a)  căsătoria salariatului                        5 zile

 • b) nașterea, căsătoria unui copil, decesul solului sau a unei rude de până la gradul II inclusiv al salariatului 3 zile, etc

Salariații pot beneficia de concedii fără lată în condițiile prevăzute in Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

CAPITOLUL Ulii.

Art.38. Sancțiunile și regimul lor de aplicare sunt ceie din Codul Muncii și celelalte reglementări din domeniul legislației muncii.

Sancțiunile disciplinare constituie mijloace de constrângere, având ca scop apărarea ordinii disciplinare, respectarea normelor de comportare, precum și prevenirea producerii unor acte de indisciplina.

Sancțiunile disciplinare conform Codului Muncii TITLUL XI C'AP.II. art.264 alin (I) sunt:

 • a) avertismentul scris

 • b) suspendarea contractului individual de muncăpe o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucratoare

 • c)  retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției in carre s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poale depăși 60 de zile

 • d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz. și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%

 • e) desfacerea disciplinara a contractului de muncă.

Art.39. Sancțiunile disciplinare se au în vedere la aprecierea și stabilirea calificativelor anuale ale salariaților. precum și la promovarea în funcție a acestora.

Art.40. Sancțiunile disciplinare se aplică prin dispoziție a primarului municipilui Cluj-Napoca.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FIVALE

Art.41. Centrului Bugetar de Administrare Creșe. are firma proprie, siglă proprie, ștampilă proprie de formă rotundă cu următorul conținut: "CONSILIUL LOCAL Al. MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE. STR. MEHEDINȚI NR. 15"; iar antetul CENTRULUleste "CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE STR .MEHEDINȚI NR.I5".

Art.42. Regulamentul de Organizare și Funționare intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Modificările aduse prezentului Regulament de Organizare și Funcționare produc efecte numai după aprobarea lor de către Consliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.43. Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu prevederile Regulamentului Intern al Primăriei Municipilui Cluj-Napoca. a Contractului Colectiv de Munca aplicabil, precum și a altor dispoziții legale în vigoare.

Numele și prenumele

Data

Seijjnâtura

DIRECTOR,

NEAMȚ MARIOARA

2007

CONTABIL SEF,

GĂN.I ELENA-

CARMEN

2007

io

PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 2 la Hotărârea nr. 291/2007


STAT DE FUNCȚII


pentru Serviciul public CENTRU BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE - municipiul Cluj-Napoca precum și pentru creșele din subordinea acestuia


Nr. crt.

Denumirea funcției (Numele și prenumele ocupantului)

Nivelul studiilor (cerut de post)

Clasă, grad, treaptă

Numărul de posturi

Nivelul de salarizare (conform anexei din actul normativ privind salarizarea)

existent

propus

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru bugetar -

creșe

1.

DIRECTOR

S

IA

1

OG nr.l0/2007 Anexa V/B, Cap. Lpct.l + Anexa VI/1, pct.3

2.

Contabil șef

S

IA

1

OG nr. 10/2007 Anexa

V/B, Cap. Lpct.l + Anexa VI/B, pct.5

o

3.

Inspector de specialitate

S

IA

-

2

OG nr. 10/2007 Anexa

V/B, Cap. I, pct.2

4.

Referent

M

IA

-

2

OG nr. 10/2007 Anexa

V/B, Cap. I, pct.l 5

5.

Referent

M

I

-

2.5

OG nr. 10/2007 Anexa

V/B, Cap. I, pct.16

6.

Medic primar

S

-

*■»

3

o

3

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/UB. Cap. A, pct.4

7.

Psiholog

S

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.l

8.

Muncitor calificat

G1

-

-

o

3

OG nr.l0/2007 Anexa

V/2b,pct.30

TOTAL CENTRU

BUGETAR

o

3

16,5

CREȘA nr.l - str. Băița nr.lNr. Paturi: 65; Nr. Ture 3; nr. Paturi recalc.: 195


Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/ treaptă

Nr.

Posturi existente

Nr.

Posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL pediatrie

-

2

2

OG nr.l0/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.21

2.

Asistent medical

PL pediatrie

-

1

3

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.22

3.

Soră medicală

PL pediatrie

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa ;iV/l lb, Cap. A, pct.28

4.

Infirmieră

G

-

9

/ o     ,

(ai :   Tr A

OG'miN 0/2007 Anexa

IV/1 l.b^ap. B, pct.l
5.

îngrijitor spălătoreasă

G

-

P    O A:

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/l lb, Cap. B, pct.3

\ 4 F

7<57

6.

Muncitor calificat - bucătar

G

11

vP

XM

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.33

TOTAL

18

' 23

CREȘA nr.3 -str. Pavlov nr. 1

Nr. paturi: 30; Nr. ture 1,5; nr. paturi recalc.: 45

Personal contractual cu atribu

ii la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

2

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap. A, pct.21

2.

Infirmieră

G

-

n

3

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap.B, pct.l

o

3.

îngrijitor spălătoreasă

G

1

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap. B, pct.3

4.

Muncitor calificat -bucătar

G

VI

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.37

TOTAL

7

11

CREȘA nr.6- str. Pasteur nr.55


Nr. paturi: 35; Nr. ture 1,5; nr. paturi recalc.: 52

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.21

2.

Asistent medical

PL

-

-

3

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.22

o

3.

Infirmieră

G

4

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap.B, pct.l

4.

Îngrijitor spălătoreasă

G

-

1

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap. B. pct.3

5.

Muncitor calificat -bucătar

G

II

1

1

OG nr. 10/2007 .Anexa

V/2b, pct.32

TOTAL

7

11

CREȘA STUDENȚ1

LASCĂ - str. Republicii nr.44-46

Nr. paturi: 40; Nr. ture 3; nr. paturi recalc.: 12C

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical

PL

-

2

5

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap. A, pct.22

2.

Soră medicală principală

M

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.27

3.

Infirmieră

G

-

5

6

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb. Cap.B, pct.l

4.

îngrijitor spălătoreasă

G

-

3

o

3

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap. B, pct.3

5.

Muncitor calificat -bucătar

G

II

1

2

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.33

TOTAL

12

17

CREȘA nr.8- str. Meziad nr.4

Nr. paturi: 50; Nr. ture 3; nr. paturi recalc.: 150

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/

Treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

-

2

5

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap. A. pct.21

2.

Educator-puericultor

PL

-

2

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb. Cap. A, pct.26

3.

Infirmieră

G

-

9

10

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb. Cap.B, pct.l

4.

îngrijitor spălătoreasă

G

-

5

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap. B, pct.3

5.

Muncitor calificat -bucătar

G

V

2

2

OG nr.l 0/2007 Anexa

V/2b, pct.36

TOTAL

21

23

CREȘA nr.9- str. Mehedinți nr.l 5

Nr. paturi: 60; Nr. ture 1,5; nr. paturi recalc.: 9(

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

-

1

1

OG nr.l0/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.21

2.

Asistent medical

PL

-

2

4

OG nr.l0/2007 Anexa

IV/llb, Cap. A, pct.22

o

3.

Infirmieră

G

-

3

4

OG nr. 10/2007 Anexa IV/1 lb, Cap.B, pct.l

4.

îngrijitor spălătoreasă

G

2

2

OG nr.l0/2007 Anexa IV/1 lb, Cap. B, pct.3

5.

Muncitor calificat -bucătar

G

IV

/ffX /'■

------—-

■v       \

OG nr.l0/2007 Anexa

V/2b, pct.35

TOTAL


9

12


CREȘA nr.29- str. Cojocnei nr.93

Nr. paturi: 60; Nr. ture 1,5; nr. paturi recalc.: 90

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.21

2.

Asistent medical

PL

-

1

o

3

OG nr. 10/2007 Anexa IV/1 lb, Cap. A, pct.22

3.

Soră medicală

M

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A. pct.28

4.

Infirmieră

G

-

o J

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb. Cap.B, pct. 1

5.

îngrijitor spălătoreasă

G

-

1

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb. Cap. B. pct.3

6.

Muncitor calificat -bucătar

G

-

1

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.35

TOTAL

6

12

Nr. paturi: 65; Nr. ture 1,5; nr. paturi recalc.: 95

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

-

1

1

OG nr.l 0/2007 Anexa

IV/11. Cap. A, pct.21

2.

Asistent medical

PL

-

-

o

3

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.22

o

3.

Infirmieră

4

4

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap.B, pct.l

4.

îngrijitor spălătoreasă

4

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb. Cap. B, pct.3

5.

Muncitor calificat -bucătar

G

-

-

1

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.35

TOTAL

6

10

CREȘA nr.56- str. Detunata nr.2

Nr. paturi: 50; Nr. ture 1,5; nr. paturi recalc.: 7t

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșeiNivel studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse1.

Asistent medical principal

PL

-

2

o

3

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.21

2.

Infirmieră

-

2

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb. Cap.B, pct. 1

o

3.

îngrijitor spălătoreasă

-

-

2

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb. Cap. B. pct.3

4.

Muncitor calificat -bucătar

1

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.35

TOTAL

6

10

CREȘA nr.64- str. Al. Vlahuță nr.59

Nr. paturi: 40; Nr. ture 1,5; nr. paturi recalc.: 60 Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

-

2

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.21

2

Asistent medical

PL

-

-

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb, Cap. A, pct.22

n

3.

Infirmieră

-

-

3

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap.B, pct. 1

4.

îngrijitor spălătoreasă

-

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/llb. Cap. B, pct.3

5.

Muncitor calificat -bucătar

-

-

-

1

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.35

TOTAL

6

10

CREȘA nr.66

- str. Gr. A

T

exandrescu f.n.

<r. paturi: 65; Nr. ture 1,5; nr. paturi recalc.:

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

-

2

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb. Cap. A, pct.21

2.

Asistent medical

PL

-

-

o

3

OG nr. 10/2007 Anexa IV/1 lb, Cap. A, pct.22

3.

Infirmieră

-

-

o

3

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap.B. pct.l

4.

îngrijitor spălătoreasă

-

-

2

1

OG nr. 10/2007 Anexa IV/llb, Cap. B, pct.3

5.

Muncitor calificat -bucătar

1

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.35

TOTAL

7

11

CREȘA nr.72

- str. Aleea Tazlău nr

Nr. paturi:

. 11

45; Nr. tur

e 1,5: nr. paturi recalc.: 67

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad/

Treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

-

2

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.21

2

Asistent medical

PL

-

-

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.22

3.

Infirmieră

G

-

n

3

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap.B, pct.l

4.

îngrijitor spălătoreasă

G

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb. Cap. B.pct.3

5.

Muncitor calificat -bucătar

-

-

-

1

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.35

TOTAL

6

10

CREȘA nr.67 - str. Alverna nr. 63

Nr. paturi: 35; Nr. ture 1,5; nr. paturi recalc.: 52

Personal contractual cu atribuții la nivelul creșei

Nivel studii

Grad.' treaptă

Nr. posturi existente

Nr. posturi propuse

Nivelul salarizării

1.

Asistent medical principal

PL

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.21

2.

Asistent medical

PL

-

-

2

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. A, pct.22

3.

Infirmieră

G

-

3

4

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap.B, pct.l

4.

îngrijitor spălătoreasă

G

-

1

1

OG nr. 10/2007 Anexa

IV/1 lb, Cap. B.pct.3

5.

Muncitor calificat -bucătar

-

-

-

1

OG nr. 10/2007 Anexa

V/2b, pct.35

TOTAL

5

9