Hotărârea nr. 289/2007

Hotărârea 289/2007 - Suplimentarea numărului de posturi din statul de functii al Serviciului Pază si Ordine.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂ R ÂR E

privind suplimentarea numărului de posturi din statul de funcții al Serviciului Pază și ordine

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi din statul de funcții al Serviciului Pază și ordine pentru asigurarea pazei obiectivelor Primăriei municipiului Cluj-Napoca situate în str. Șt. O. Iosif nr. 1-3 și 4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1089/102/17.04.2007 al Biroului Resurse umane prin care se propune înființarea unui post de pază - pentru obiectivele Primăriei municipiului Cluj-Napoca situate în str. Șt. O. Iosif nr. 1-3 și 4;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (2) lit. a), 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suplimentarea numărului de posturi din statul de funcții la Serviciul Pază și ordine cu cinci (paznici) pentru asigurarea pazei obiectivelor Primăriei municipiului Cluj-Napoca -24 ore pe zi, 365 zile pe an, la obiectivele situate în municipiul Cluj-Napoca str. Șt. O. Iosif nr. 1-3 și 4.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniu propriu și Biroul Resurse umane.

Nr. 289 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)