Hotărârea nr. 288/2007

Hotărârea 288/2007 - Alocarea sumei de 590.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare si selectionare a solicitărilor de finantări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru sustinerea activitătii unor asociatii si fundatii cu specific de protectie socială, începând cu 1 ianuarie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 590.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru susținerea activității unor asociații și fundații cu specific de protecție socială, începând cu 1 ianuarie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 590.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru susținerea activității unor asociații și fundații cu specific de protecție socială, începând cu 1 ianuarie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, loan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia loan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu. Silviu loan Nistor. Pâlfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop. loan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula. Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean. Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 32.393 din 19.04. 2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 590.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca. pentru activitatea unor asociații și fundații cu specific de protecție socială, începând cu 1 ianuarie a.c., conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 590.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca. pentru activitatea unor asociații și fundații cu specific de protecție socială, începând cu 1 ianuarie a.c., conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Sumele alocate nu pot fi folosite pentru acordarea de salarii și onorarii, pentru activități de investiții și cumpărarea unor obiecte de inventar, conform art. 3 al. 4 și 5 din Legea nr. 350/2005 și O.G. nr. 45/2003.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr.288/2007


Tabel nominal

cu asociațiile și fundațiile cu specific de protecție socială și sumele repartizate


1.

Familia Sfântă

100.000 lei

2

Asociația Caritas Eparhial

Greco-Catolic Clu j

30.000 lei

3.

Asociația Maghiară a Handicapaților Motori

50.000 lei

4.

Asociația Filantropică Medical Creștină Christiana

130.000 lei

5.

Fundația Creștină Diakonia

30.000 lei

6.

Prison Fellowship România

200.000 lei

7

Asociația pentru Ajutorarea și Protejarea Handicapaților Ncuropsihici Cluj

50.000 lei

TOTAL

590.000 lei