Hotărârea nr. 287/2007

Hotărârea 287/2007 - Rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, articole si alineate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007. pe capitole, subcapitole, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31760 din 18.04.2007 al Direcției economice prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 114/1996 privind locuințele;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007. pe capitole, subcapitole, articole și alineate, cu suma de 1.125.000 lei , conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifică de la suma de 739.214.224 lei. la suma de 740.339.224 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr.287 din 08.05.2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.287/2007


RECTIFICAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influente

Buget rectificat 2007

I

VENITURI TOTAL

000111

80.571.805

1.125.000

81.696.805

1

Taxe speciale

361106

1.650.000

0

1.650.000

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

1.500.000

1.125.000

2.625.000

3

Fond de rulment

361110

76.121.805

0

76.121.805

4

Alte venituri

361150

1.300.000

0

1.300.000

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

80.571.805

1.125.000

81.696.805

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

3.050.000

0

3.050.000

- bunuri și servicii

20

100.000

0

100.000

- active nefinanciare

71

2.950.000

0

2.950.000

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.11

0

0

0

- Lunuri și servicii

20

0

0

0

o

3

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.11

1.642.000

0

1.642.000

-active nefinanciare

71

1.642.000

0

1.642.000

4

CULTURĂ, RECREERE

67.11

484.000

0

484.000

-active nefinanciare

71

484.000

0

484.000

5

ASIGURĂRI ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ

68.11

0

0

0

- bunuri și servicii

20

0

0

0

6

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

15.321.805

1.125.000

16.446.805

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

15.321.805

1.125.000

16.446.805

7

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

2.150.000

0

2.150.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

2.150.000

0

2.150.000

8

TRANSPORT

84.11

57.924.000

0

57.924.000

- bunuri și servicii

20

0

0

00

- active nefinanciare

71

57.924.000

0

57.924.000


DIRECTOR ECONOMIC/,CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

31760/445/18 04 2007


LISTA OBIECTIVELOR I)E INVESTII II

PENTRU ANUL 2007


Anexa 2 la Hotararea nr 287/2007Nominalizarea pe obiective de investiții

prevederi 2007

Total

din care:

Observații

Total alte surse constituite potrivit legii

Taxa apa

Taxa salubritate

Alte surse

Buget de stat

Ordonanța

19/1994 HG

505/1998

Credite

Bugetul local

1

2

3

4

5

6

8

9

10

II

TOTAL GENERAI.

262.207,00

182.906,00

500,00

150,00

79.446.00

17.132,00

1.500,00

84.178,00

79301,00
A

Lucuxra----------------------------

IN CONTINUARE

98.748,00

95.858,00

500,00

150,00

35.290,00

11.610,00

1.500,00

46.808,00

2.890,00

B

LUCRĂRI NOI

111.844,00

72.064,00

0,00

0,00

32.542,00

5.522,00

0,00

34.000,00

39.780,00

C

ACHIZIȚII IIK 'B17RURI

SI ALTE CHELTUIELI

51.615,00

14.984,00

0,00

0,00

11.614.00

0,00

0,00

3370,00

36.631.00

51.02

AU1ORI l Al 1

PUBLICE SI ACȚIUNI GENERALE

22.230,00

10.050,00

0,00

0,00

2.950,00

0,00

0,00

7.100,00

12.180.00

1 A

Lucrări in continuare

8.200,00]          8.200,00

0,001 0,00

2.200,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

1
1

Parking si birouri primai ie str Moților nr 3-7

8.200,00

8 200.00

0.00

0.00

2 200,00

0.00

0.00

6 000.(10

0.00

execuție

1 { ILU( RARI NOI

2.750,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.750,00

1

1

Modernizare spatii clădire str Moților nr 5

1.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

1 000.00

execuție


F’age 1


1

Concurs Sesolutî^™

50,00

o.ooj

o.oo|

o.ooj

o,oo|

0.00

o.oo|

0.00

50.00

proiecatre

2

SP. P1 Modernizare spatii clădire st^TTotîîo^

nr 5

200,00

o.ooj

o.ool

o.ooj

o.ooj

0.00

o,oo|

0.00

200.00

proiecatre

8 OOu.OO execuțiesf.pt inirMUMW iwaixirs mausia in

sediul primăriei de cartier Iris1

Amenajare rampe pe râul Someș pentru alim cu apa a autospec ( H CL.579/2001 )

200,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1          o.oo

I            0,00

0.00

200,00

execuție

1 c

ACHIZIȚII

285,00

0,66

0,001 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

1

1

S h, P I Amenajare rampe pe râul Someș pentru alim cu apa a autospecialelor

35,00

0.00

0,00

0.00

1 0,00

1 0.00

0.00

I             0,00

35.00

proiectare

1

Dotări independente

250,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

250,1»

r"           i

65,02

INVATAMANT

4.177,00

1.642,00

0,00

0,00

1.642,00

(1,0(1

0,00

0,00

2.535,00

A

LUc'rari

IN CONTINUARE

40,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

40,00

1

Grădiniță nr.74-Modemizare sistem de incalzire-amplasament str Zorilor nr 36

35,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

35,00

execuție

2

Extindere liceu Romul Ladea

5,00

0.00

0,00

0,00

0,00

6,66

6,66

0,00

5.00

execuție

B

LUCRĂRI NOI

2.007,00

1.242,00

0,00

0,00

1.242,00

0,00

0,00

0,00

765,00

1

Grădiniță nr 74-modemizare sistem încălzire amplasament str. Pasteur

70,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

70.00

execuție

2

Grup Școlar  dorza-modcmizarc centnîîă termica

75,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

75.00

execuție

3

Construire grădiniță cartier (unua""

150,00

0,00

6,66

0,00

6,66

0.00

o.oo

0,00

150.00

execuție

4

Compartimentare mansarda Scoâîa nr T 5

300,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

300,00

execuție5

Mansardarc Liceu coregrafic^

1.242,00

1 242.001           0,00

0,00

1 242.00

0.00

0,00

0,00

0.00

execuție

6

Grădiniță nr 16- modernizare canalizare

100,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100,00

execuție

7

(«rup Școlar unirea . modernizare centala termica

70.00

o.ool          0.00

0,C0

0,00

0,00

0,00

0,00

70.00

execuție

C

ALTE CHELTUIELI DE

INVESTIT! I

2.130,00

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.730,001

S F, P T Grădiniță nr 1 -modernizare spatii si sistem incalzirc, consolidare

50,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare

2

SF, P1 Colegiu energetic-modcmizare centrala termica

45,00

0,00|0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

proiectare

3

SF. PT Colegiu pedagogic Gh Lazar Modernizare centrala termica

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

45,00

proiectare

4

Expertize clădiri scoli

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

50,00

proiectai e

5

Expertize centrale termice

50,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

sn.nt>

proiectare

6

SF. P1 Grădiniță nr 47-Extinderc spatii sediu str București si str Rovine

60,00

0,001          ăoo

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

6u.u0

proiectare

7

SF, P1 Grădiniță nr 13 -Extindere spatii

35,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

proiectare

8

SF, P1 Grădiniță nr 16 -Eliminare igrasie

30,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

30.00

proiectare

9

SF, P1 Grădiniță nr.32 -Sediu nou

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

uO.OO

proiectare

10

SF. PI Colegiul Georgc Baritiu -eliminare igrasie

30,00

0,001 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

30.00

proiectare

11

S F, P 1 Gradmita nr 74-Modermzare sistem incalzire-amplasament str Zorilor nr.36

35,00

o.ooj

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.00

proiectare

12

S.F, P 1 Gradmita nr 74-Modemizare sistem incalzire-amplasament str Pasteur

45,00

o.oo |

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

45,00

proiectare

13

S F, P 1 Gradmita nr 55 -Mansardare clădire

50,00

0/iol

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.no

proiectare

14

S.F.P. 1 Modernizare centrala termica Liceu informatica Tiberiu Popoviciu

35,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

proiectare

15

Grup Școlar Unirca-consohdare casa scării

130,00

o.ool           0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 30.0')

execuție

16

S.F, P T Grup Școlar Unirea-consolidare casa scării

20,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.00

proiectare

17

S F. P 1 -Modernizare C 1 La Grup Școlar Unirea

35,00

0.00

6.66

0,00

0,00

0,00

0.00

35,00

proiectare18

S .F, P 1 Grup Școlar A Borza-modernîzâre^

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,66

*5,00

proiectare

centrala termica


19

si-, Pi Liceul Nicolae Baicescu -eHnTîîîăre””

30,00

6,661

0.00

6,00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

proiectare

igrasie

L


20

Sb.Pl Colegiul A Saligny -eliminare

30,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

30,00

proiectare

igrasie


21

SF. P T Seminarul 1 eologic Ortodox -

45.00

o.ool

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

45.00

proiectare

mansardare clădire

1


22

SF. P1 Școala Al V Vocvod-acoperire terasa

15,00

o.ool          0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

15.00

proiectare

23

SF.P I Mansardare clădire Liceu Apacza i Janos

50,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

50,00

proiectare

24

S F, P T- Școala Emil Isac-municipiul Cluj-N șarpanta mansardabila

45,00

0,001 0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.no

proiectare

25

S F, P i • Liceul E Pora șarpanta mansardabila

45,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

6.66

45.00

proiectare

26

SF.P 1 Școala Generala Horea, mun Cluj-N mansardare

50,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

proiectare

27

S F. P 1 - Consolidare versant la Gmp Școlar Aurel Vlaicu

80,00

o.ool           0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

80.00

proiectare

28

S F. P I - Extindere clădire LiccuTTîTîăî Eminescu

70,00

o.ool           0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70,00

proiectare

29

SF.P I - Compartimentare mansarda

Școala nr 10

15,00

o.ool          0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

15.00

proiectare

30

SF.P I - Construire grădiniță cartier Gruia

75,00

o.ooj          0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

75.00

proiectare

31

SF. PI Colegiu transport 1 ransilvania modernizare centrala termica

40.00

o.ool          0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

40,00

proiectare

32

SF.P I - Consolidare sala sport Liceu 6 Sincai

100,00

100,00

0.00

0,00

100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

proiectare

33

Consolidare sala de sport Liceu G Sincai

300,00

300.00

0.00

0.00

300,00

0.00

0.00

0.00

0.00

proiectare
34

50,00

0.00

0,00

0,00

6,oo

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare

35

Sr, PI Grădiniță nr 68- Modernizare sistem încălzire

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

50.00

proiectare

36 |DOI ARI INDEPENDENTE                  |       200.00

0,00

o.oo|         0.0()|           o,oo|         o.oo|           o.oo|            o,oo|

66,02

SANATAIE

500,00

0,00

o,oo|          O.(()|            0.00

0,00

0,001 0,00

500,00

B

rucmmiwi------------------

170,00

0.00

0,00

o,co

6,00

0,00

0,00

0,00

170.00

1

Modernizare si extindere spatii la Spitalul Clinic Municipal

170,00

0.00

0,00

o.co

0,00

0,00

0.00

0.00

execuție

C

ACHIZmT DE BUNURI

330,00

0.00

P.'ll

(>,(•(■ 0,0(1

iotW

1

ST , P I Modernizare si extindere spatii la Spitalul Clinic Municipal

130,00

o.ool

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.no

proiectare

2

dotări

200,00

0,00|

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

67,02

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

4.875,00

884,00|

0,00

0.00

484,00

0,00

0,00

400.00

3.991,00

B

LUCRĂRI NOI

3.400,00

400,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

300,00

3.000,00

1

Const, clădire pentru Filarmonica de stat Cluj-Napoca

500,00

0,00

0.00

0,03

0.00

0.00

0.00

0,00

500.00

execuție

2

Reabilitare si redare in circuitul cultural si turistic al Bastionului Croitorilor

600,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

600.00

execuție

3

Reabilitare P-ta Avram Iancu

500,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

execuție

4

Modernizare iluminat P-ta Avram Iancu

300,00

300.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

300,00

0,00

execuție

5

Amenajare patinoar artificial mobil

100,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

100.00

execuție

6

Modernizare fantana arteziana P-ta Avram 1

350,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

.lju.00

execuție7

Modernizare sala cinematograf Republica

700,00

0.00

0,00

o.co

0.00

0.00

0.00

0,00

700.00

execuție

8

Construire complex de agrement Aqua

100,00

0.00

0.00

o.co

0,00

0,00

0.00

0.00

100.00

execuție9

Reabilitare monumente Matei Corvm, Mihai Viteazu

250.00

100.00

0.00

o.co

loo.vo

0.00

0.00

0.00

150,00

execuție

C.

a l 11 (li el i i TTTT'DT'-

INVESTIȚII

1.475,00

484,00

0,00

0.(0

384,00

0,00

6,oo

100,00

991,00
1

S F, P T Reabilitare P-ta Avram lancu

75,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

75.00

proiectare

2

SF. PT Mod iluminat Pta Avram lancu

100,00

îoo.ooj          0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

100.00

0.00

proiectare

3

SF, PT ConsUuire clădire pentru Filarmonica de stat Cluj

700,00

384.00

0.00

0.00

384.00

0.00

0,00

0.00

316.00

proiectare

4

SF. PT Reabilitare monumente Matei Corvin. Mihai Viteazu

100,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

lOU.u'jpîoicctaie

5

SF.PT Amenajare patinoar artificial mobil

50.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

6.00

0,00

6

SF.PTReabilitare si redare in circuitul cultural si turistical Bastionului Croitorilor

50,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

^^^|proîectaTe

7

Expertize monumente

50,00

0.001 0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

5O.Of'’|prt,iectare                       |

8

SF.PT Modernizare fantana arteziana P-ta Avram lancu

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.00

proiectare                     1

9

SF.PT Modernizare sala cinematograf Republica

100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

100.00

proiectare

10

SF.PT Construire complex de agrement Aqua

100,00

o,oo|           0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100,00

proiectare

11

SF.PT Muzeul de speologie

50.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.00

proiectare


| 68,02 |AS1CIJHARI Ml ASISTENTA SOCIALACAVHVABE AJ110U----------------

SOCIAL

1.000,00

o,oo|           0,00

0,00

0,00| 0,00| 0.00

0,00

1.000,00C |Acmziiii                                 |      1.000,00

o,oo|           0,001         0,00

o,oo|         o,oo|           o,oo|            o,oo|           i.ooo.ooj

0,00|           0,00|         0,00|           0,00|         0.00|           0,00|            0,00|           I.OOO.Ool

70,02

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

63.616,00

29.696,00

0,00

0,00

14.946,00

0,00

1.500,00

13.250,00

33.920,00

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

15.266.00

15.266,00

0,00

O.»»]       5.260,00

0,00

1.500,00

8.500,00

0,00

( ONSILIUL LOCAL

15.266,00

15.266.00

0,00

0,00

5.266,00

0,00

1.500,00

8.500,00

0,00

1

.Amenajare, redimensionare piața publica Flora

1.619.00

1 619,00

0,00

0.00

1 619.1X1

0.00

0.00

0,00

0.00

execuție

2

Amenajare, redimcnsionare piața publica Zorilor

729,00

729,00

0,00

0,00

729.00

0,00

0,00

0,00

0,00

execuție

3

.Amenajare, redimcnsionare piața publica Hermes

1.793,00

1 793,00

0.00

0.00

1 793.00

0,00

0.00

0.00

0.00

execuție

4

Ansamblu de locuințe str I imisului Blajului - Rodnci

11.125,00

II 125.00

0,00

0,00

1 125,00

0.00

1 500.00

8 500.00

0.00

execuție

B (LUCRĂRI NOI

23.910,00

4.000,00|           0,00

0,00

0,001 0,00

0,00

4.000,00|          19.910.00|

23.IIO.OO|         4.000,0»|

1

Modernizarea si extinderea iluminatului

5.000,00

4 OOO.OOl

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 IXKJ.OO

1 (K)0.00

execuție

public (H C L.362/2OO1 . H.C.L. 217/2002)

12

Reabilitare termica clădiri multietajate

9.500,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

« 500.00

execuție3

Incubator de afaceri in municipiul

820,00

o.ool

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

820.00

execuție

Cluj - Napoca

_4

Rampa handicapați

130,00

o.ool          0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

130.00

execuție

5

Centrul de informare turistica si intochioscun

400,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

400.00

execuție

6

Casetare parau Calvana si amenajare parc ari

7.260,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

7 260.00

execuție

R.A.D.P.

800,00

0.00

o,oo|         0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00
1

Extindere centru întreținere si tratare câini

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

execuție

c

ACHIZIȚII DE BUNURI

24.440,00

10.430,00

0,00

0,00

9.680,00

0,00

0.00

750,(M)

14.010,00

CONSILIUL LOCAL

23.440,00

10.430,00

0,00

0,00

9.680,00

0,00

0,00

750,00

13.010.00

Harta municipiului ( luj- Napoca

1.500,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1

proiectare


2

Reactualizare secțiuni harta municipiului™

500,00

0.00

6,66

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

50H.no

proiectare

3

PUZ - PUD pentru modificare PUG . PAI studii de urbanism si studiu de circulație

3.000.00

2 000,00

0,00

0.00

2 000,00

0.00

0.00

0.00

proiectare

4

Reactualizare PUG

1.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

6,00

0.00

1 rXKl.O)

proiectare

5

Expertiza imobile fond de stat

100.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

proiectare

6

Consolidare si reabilitare imobile lond Jc stat

H.C.L 243/1998 . II C L 34/1998

200,00

o,oo|          ojjo

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

200.00

execuție

7

Dotări urbane

11.680,00

6 680,00

0,00

0,00

6 680.00

0,00

0.00

0.00

5 000. ou

8

Concurs soluții

10,00

67x10?00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

H>.i>o|pîo>ecwe

9

Achiziții corpuri si elemente de iluminat public

500,00

500,00

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

500.00

o.ooj

10

S F, P T Modernizare iluminat public

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

O.(X>

^HxX^oJproîcctâr^™

11

5 h P 1 Rampe pentru handicapați

20,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

6,00

20A,c,|proiecta>e

12

Consolidare terenuri in zonele care prezintă pericol de alunecare

1.500,00

1 000.00

0.00

0.00

1 000.00

0,00

0.00

0,00

5(K),00|executie


13

SF.Pl Consolidare terenuri in zone care

100,00

o.ool

0,00

0.00

o.oo

6.66

0,00

0,00

100.oo|proiectare

prezintă pericol de alunecare


14

S I, P I Ansamblu de locuințe str I inusuTuî

250.00

250.001

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

250,00

0.00|Pro,ectare

Blajului - Rodnei

1
15

SF.P I Casetare parau Calvaria si amenaj

1.500,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1

parcari16

SF, PUD, PUZ-Construirc blocuri iocumtei"

300,00

0,661

0,00

0,30

0,00

0,00

6,00

0,00

destinate închirierii prin ANL

1


17

SF, P 1 Identificare locuri amplasare

80,00

o.ooj

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0.00

parkinguri

1


18

S F, P 1 Centru JcTarsîmct^

50,00

0,00

0.00

6,30

0,00

0,00

0.00

0,00


19

S F. P I Adăpost temporar pentru

50,00

6,001

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

victimele violentei in familie


SO.U0|P>oieclaie


20

Audit sistem de iluminat

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

100.00

proiectare

1—

R.A.1).P. CLI J

1.000.00

0.00

0,00

0,()0| 0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1

1 ■

Dolari independente

1.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1 000.00

74,02

PROTECȚIA MEBllTETl-------------------

4.155,00

2.150,00

0,00

150J00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.005.00

A

LIH'RARI IN CON IINUARL----------------

3.500,00

2.150,00

0,00

150,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

1350,00

1

1

Amenajare puncte gospodărești"

HCL 195/1997 . HCL 555/2001

500,00

150.00

0.00

150.00

0.00

6,00

0,00

0.00

350.00

execuție

2

închidere si pasivizare rampa 3c deșeuri Pata Rat

3.000.00

2 000.00

0,00

0,00

2 (XXJ.00

6,o6

o.oo

0,00

1 000.00

execuție

1 11

T.VCIl <111 NOI------------------------------------

400,00

0,00

0,001 0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

400,00

1

1

Modernizare puncte gospodărești

200,00

0,00

0,00

0.00

0,00

6,66

0.00

0,00

200.00

execuție

2

Amenajare puncte pentru colectarea

200,00

0.00

6,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

200.00

execuție

|A( .H1Z.I111 DE Bl'NURI

255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255,00

1

1

Studii si avize pentru amenajare puncte gospodaresi

5,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5/>0

proiectare

2

SF. PI Viabilizare Canalul

50,66

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

proiectare

3

Elaborare harți de zgomot si harți strategice de zgomot conform Lege 137/1995

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

200.00

proiectate

81.02.

COMBUSTIBIL SI ENtkCiE

(obiective R.A.T.)

17.632.00

17.132,00

0.00

0,00

0,00

17.132,00

0.00

0,00

500,00

A

LUC HA UI IN CONTINUARE

12.110.00

11.610,00

0,00

(>,!)<>

0,00

11.610,00

0,00

0,00

500,00

■"1

1

Modcmizare/automatizare centrale termice

10.930.00

10 730.00

0.00

0.00

0.00

10 730.00

0,00

0,00

2(i0,00

execuție

2

Rrabilitare rețea apa 1 ierbinte aferenta ('T7.

Someș Nord

800.00

800,00

0.00

0.00

0,00

800,00

0,66

0,00

0.00

execuție

3

Modernizare rețele termice aferente program de reabilitare străzi

300,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0.00

300.00

execuție

4

Insula dc energie C19,10,11.12 GheorgKeni

80.00

80,00

0,00

0.00

0,00

80.00

6.00

0.00

0.00

execuție

I B |UOÂHINOI

1

Modernizare sursa dc producere energie tetmica la CTZ Someș -Nord

4.000,00

4 000.00

0.00

0.00

0,00

4 000.00

0.00

0.00

0,00

execuție

2

Modernizări in puncte termice

350,00

350,00

0.00

o.oo

0.00

350,00

0.00

0.00

0.00

execuție

3

Reabilitarea rețelei termice transport si distribuție agent termic secundar

650,00

650.00

0.00

0.00

0,00

650.00

0,00

0,00

0.00

execuție

4

Insule de energie- cogenerare C15.6.7 Ghe

92,00

92.661

0.00

o.oo

6.00

92.00

o.oo

6.00

0.00

execuție

CT3.4,10 Grig ,CT1.8.10.16.17.19 Manaslur

L

instalație de producere energie electrica si

400.00

400,001

0,00

o.co

o.oo

400,00

o.oo

0.00

0,00

execuție

1_____________________

termica prin incinerare deșeuri (SF)

L

6

Identificare resurse regenerabile pentru prod energie electr ica/termica Cluj-Napoca (SF)

30,00

30,00

0.00

0,00

0,00

30.00

0.00

0.00

0,00

execuție

84,02

TRANSPORTURI

143.537,00

121.352,001        500, ool        0,00

57.424,00

0,00

0,00

63.428,00

22.185.00

| a | Lucrări in continuare                                |      59.632,00|         58.632,00)         500,00|         0,01)

25.824,00

0,001 0,00

32308,00

1.000, oo 1

1

Modernizare străzi conform H C L 5/2004 pentru 19 obiective

23.000,00

22 500,00

0.00

0,03

13 500,00

o.oo

0,00

o 000,00

500.00

execuție

2

îmbunătățire circulație auto pe Calea Turzii-sensun giratorii

500,00

500,00

0.00

0.00

0.00

0,00

500.00

0.00

exe< utie3

Ccntuii ocolitoare a municipiului

21.824,00

21 324,00

0,00

0,00

12 324.0)

0,00

0,00

9 000.00

500,00

execuție

4

Modernizare strada Milton Lehrer si Posada

2.495,00

2 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2 495,00

0,00

execuție5

Modernizare strada Eugen lonesco

470,00

470.00

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

470.00

0.00

execuție

6

Modernizare strada Meteor

1.010,00

1 010.001 0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 010.00

0.00

execuție

7

Modernizare strada Jupiter

610,00

610,001 0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

610,00

0.00

execuție

8

Modernizare strada luliu Maniu

400,00

400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

400.00

0,00

execuție

9

Modernizare strada Bolyai

145,00

145.00

0.00

o.co

0,00

0.00

0,00

145.00

0.00

execuție

10

Modernizare strada Hermann Oberth

175.00

175,00

0.00

o.co

0,00

0.00

0.00

175,00

0.00

execuție

11

Modernizare Aleea Padin

614.00

614,00

0,00

o.co

0,00

0.00

0.00

614,00

0,00

execuție

12

Modernizare str Șiretului

385,00

385.00

0,00

0.(0

0.00

0.00

0,00

385.00

0.00

execuție

13

Modernizare str Bucegi

2.862,00

2 862.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2 862,00

0,00

execuție

1 ■<

Modernizare pod str Scortarilor

10,00

i o,oo|           0.00

0.00

0.001 0.00

0.00

10.00

0.00|executie

15

Mod Str Maramureșului si străzi adiacente

Conform H C L. 522/2000

5.132,00

5 132.00

500,00

0.00

0,00

0.00

0.00

4.632.00

0.00

execuție

B |l„ucrari noi                                           |      73.485,00|         59.900,00]           0,00|         0,00|      31.200,001         0,00|           0,00|       28.700,001          13.585,00]

|( onsilil local

66.600,00

59.900,00|0,00|         ll,00|      31.200,00|         0,001           0,00|       28.700,00|           6.700.00|

1

Reabilitare poduri conform

H C L 5/2004 pentru 31 de obiective

6.000,00

5 900,00

0,00

0.00

1 900.00

0,00

0,00

4 000.00

100.00

execuție

2

Modernizare pasaje pietonale subterane

1.500,00

o,ooj          0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 500.00

execuție
3

Implementarea managementului de trafic prin

5.500,00

2.000.w|

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

3 500,00

execuție

mod /ext sistemului de semaforizare actual

1


4

Modernizare si amenajare^netonăn^™

12.000,00

12 000,001

0,00

0.00

7 000.00

0.00

0.00

S 000.00

0.00

execuție

Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii

_


5

Modernizare str ScortănTor^"

2.200,00

2 100.00

0.00

0.00

i ooo.uo

0.00

0.00

1 100,00

100.00

execuție

6

Modernizare str Nasaua

1.400,00

1 300,00

0.00

0,00

600,00

0,(Xi

0,00

700.00

100.00

execuție

7

Modernizare str Baba Novac

1.400,00

1 300,00|           0,00

0.00

tiOOjX»

O.(K)

0,00

700,IX»

100.00

execuție

8

Modernizare str Răvașului

1.400,00

1 300,00

0,00

0.00

600,00

0.00

0.00

700.00

100,00

execuție

1 9

Modernizare str Crinului

1.400,00

1 300,001           0,00

0.00

600.0)

0.00

0.00

760.001

execuție

10

Modernizare Aleea Godeanu

1.400.00

1 300.00

0,00

0.00

600,00

().«)

0.00

7(10.00

1 00.00

execuție

II

Modernizare str Actorului^

1.400,00

1 300,00

0.00

0,00

700.00

0,00

0.00

600 00

100,00

execuție

12

Modernizare str.Ciobanului

1.200,00

1 100.00

0.00

0,00

61X3.00

0,00

0.00

500,00

100.00

execuție

1 >3

Modernizare str Teleorman

2.200,00

2 100,001 0,00

0.00

900,00

O.lX>|            0.00

l 200.<X)

100,00

execuție

14

Modernizare str Cojocnei

1.500,00

1 400,00

0,00

0,00

700.00

0,00

0.00

700.00

100.00

execuție

15

Modernizare str bambovitei

1.400,00

1 300.00

0,00

0.00

600.00

0.00

0,00

700.00

100.00

execuție

16

Modernizare str I amavelor

1.400,00

1 300,001           0,00

0.00

600,00

0.00

0,00

700,00

100,00

execuție

17

Modernizare str Parang

2.500,00

2 400,00

0.00

0.00

900.00

0,00

0.00

1.500.00

100,00

execuție

18

Modernizare str Paris

5.000,00

4 900.001          0.00

0,00

1 9(N.<X!

0.00

0.00

3 000,00

100.00

execuție

19

Modernizare str Marasesti

2300,00

2 200,00

0.00

0.00

000.00

0,00

0,00

1 300.00

100,00

execuție20

Garaj public subteran P-ta Mihai viteazu

13.500,00

1 3 400.00

6.66

0.00

8.500.00

0,00

0.00

4 900.00

100.00

execuție

RATU C

6.885,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

6.885,00

1

Modernizare linie de tramvai si trama stradala

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

6 500.00

execuție

1

S F. P 1 Modernizare si amenajate pietonal

620.00

620,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

620.00

0,00

proiectare

a Bulevardului Eroilor si P-ta Unim

2

S F, P I Modernizare străzi (rest obiective)

2.000.00

1 900.00

o.oo

o.oo

400,00

0.00

0.00

1 500.00

100.0

proiectare

3

S F, P 1 Modernizare pasaje pictonale subterane

50,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0.00

50.00

proiectare

4

SF. P1 Construcție cu parking str. Ion Meșter f n

250,00

250.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

250,00

0.00

proiectare

—5—

SF.PI Proiectare, consultanta in vederea implementării managementului de trafic prin mod /ext sistemului de semaforizare actual

50,001            50.00

1

0.00

0.00

0.00

0,00

6.00

50,00

0.00

proiectare

6

SI-, PI Garaj public subteran P ta Mihai

450,00

0,00

0,00

o.ool

0.00

0.00

0,00

0.00

450.00

proiectare

Viteazu

1

I 7.000,00|


[IUI U<'7.000,00


PRIMAR EMIL BOC