Hotărârea nr. 286/2007

Hotărârea 286/2007 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugatul local pe anul 2007 pentru plata indemnizatiilor reprezentantilor fostilor proprietari deposedati sau mostenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, membrii în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, constituită în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 25.000 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru plata indemnizațiilor reprezentanților foștilor proprietari deposedați sau moștenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, membri în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, constituită în baza art. 12 din Legea nr. 18 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru plata indemnizațiilor reprezentanților foștilor proprietari deposedați sau moștenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, membri în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, constituită în baza art. 12 din Legea nr. 18 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 34882 / 41 din 26.04.2007 al Direcției economice privind propunerea de alocare a sumei de 25.000 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru plata indemnizațiilor reprezentanților foștilor proprietari deposedați sau moștenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, membri în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, constituită în baza art. 12 din Legea nr. 18 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile art. II din Legea nr. 263 / 2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209 / 2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 25.000 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru plata indemnizațiilor reprezentanților foștilor proprietari deposedați sau moștenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, membri în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, constituită în baza art. 12 din Legea nr. 18 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Camera agricolă și Direcția economică.


Nr. 286 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)