Hotărârea nr. 285/2007

Hotărârea 285/2007 - Concesionarea, prin incredintare directă, a terenului situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, în suprafaţă de 28 mp, în vederea extinderii locuintei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Băicescu nr. 23. în suprafață de 28 mp. în vederea extinderii locuinței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Nicolae Băicescu nr. 23. în suprafață de 28 mp., in vederea extinderii locuinței - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26341 din 2K(UJ1OO7 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Băicescu nr 23. în suprafață de 28 mp. în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând ax izul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lil. T. al. 5 lit. “b". ari. 39 ai. 1 și ari. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului in suprafață de 28 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Băicescu nr. 23. în favoarea domnului Hirișcău Horațiu-Li\ iu. în vederea extinderii locuiniei.

Art. 2. Perioada concesionării este de 49 ani. iar taxa de concesionare sc stabilește la suma de 200 EURO mp.

Art.3. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. 5689. cu nr. topo. 5026.2/2. în suprafață de 28 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

AH,4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția domeniului public și

privat. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


N r. 285 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


P'JMCT DC LUCRU 5TR. REGELE FCRDINAMO, NR.5, S

Certificat oe autorizare Seria B. nr. 568

Tel 07221’24 1 70. 074583)067 E-MAIL! ARHI_TOP@YAHaO.COM

Anexă la Hotărârea nr.285/2007

FISA PROIECTl Ll’I

DENUMIRE PROIECT:
DOCUMEN TAȚIE CADASTRALA PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI
PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:
MUN. CLUJ NAPOCA
STR. N. BALCECU , NR. 23
JUD. CLUJ
BENEFICIARI: STATUL ROMAN
HIR1SCAU HORATIU - LIVIU

ÎNTOCMIT: S.C. ARHITOP S.R.L.

CLUJ-NAPOCA, ALEEA PADIS.NR. 1/42

CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERIA B NR. 568

TEL. 0722.224170 ; 0745.831067

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  Fișa proiectului.

 • 2. Borderou de piese.

 • 3. Memoriu tehnic.

 • 4. Declarație de proprietate.

 • 5. Copii acte identitate proprietari.

 • 6. Cerere pentru Obținerea AC.. (exemplarul O.C.P.I. Cluj ).

 • 7.  Extras C.F.

 • 8. Inventar de coordonate ( exemplarul O.C.P.I. Cluj ).

 • 9.  Caicului analitic ai suprafeței ( exemplarul O.C.P.I. Cluj ).

 • 10. Fișa corpului de proprietate.

  B. PIESE DESENATE • 1. Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, scara 1 : 500.

 • 2. Plan dc încadrare în zonă scara 1 : 5000.

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: - Documentație cadastrala pentru concesionarea terenului, având în caietul de evidența nr. 158/2007.

 • 2.  Beneficiarul lucrării: Statul Roman ,Hiriscau Horatiu -Livu, cu dornici li-lul in

 • 3.  Executantul lucrării: S.C. ARHITOP S.R.L. . având certificatul de autorizare Sr. B Nr. '68 .

 • 4. Obiectivul lucrării: PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE loc. Cluj Napoca, sir.N. Balcescu . nr. 23. jud. Cluj .

 • 5. Scopul lucrării: Documentație cadastrala pentru concesionare.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat in in travilanul ioc. Cluj N apoca . str. N.Balcescu . nr. 23, jud. Cluj.

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

 • -  Extras C.F. Nr. 5689 Cluj :

 • -  Nr. topo.: 5026/2 in suprafața de 612 m.p.

5. Operațiuni topo cadastrale : Terenul l-am identificat in intravilanul mun. Cluj Napoca . str. N. Balcescu . nr. 23, jud. Cluj.

Măsurătorile s-au efectuat in prezenta proprietarilor terenului si a vecinilor cu Statia totala Leica407 si ruleta de 50 m. Pentru legarea la rețea am folosit punctele 126. 127 si 128 din care am determinat stațiile 1 . 2 si 3. Din stațiile 1 , 2 si 3 am ridicat toate punctele radiate necesare

întocmirii planului.

Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate pe calculator.

Sistemul de proiecție - Stereografic 1970.Către.

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

DECLARAȚIE

Subsemnatul                          l (17 ZZ , născut în anul /£}_£/

luna £*3 ziua.4 . în comuna / orașul                   . județul C-ktș

posesor al B.l. seria                        cod numeric personal

domiciliat în <                              *              "'    — * - bloc— , scara ,

ap ti- • județul                    , in carauius uc                         de proprietate din

declar pe propria RĂSPUNDERE Șl SUB SANCȚIUNILE PREVĂZUTE DE ART. 292 COD PENAL că nu există înregistrat pe roiul instanțelor judecătorești mei un litigiu privind dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului care face obiectul acestei documentații.

Menționez că bunul imobil măsurat este proprietatea mea și îmi asum întreaga răspundere pentru identificarea și individualizarea limitelor bunului imobil măsurat.


Data /5"' £'/ 'ttf/

Domnului director general ai O C.P.I. Cluj.


ROUMANIE('\ ,M ROMANIA


C*R“E DE IDENTiTA'E

S6«A


lOSfcTI’VH3U$CĂ’J f

LIVIU           ELENA*

0= -»«>•'• <■•* ”                  cJ o-’in s

t-tru Cluj-Napoca

jj iwmk-m-*»»*'****»» <, ,

$•>.£«•« Sai •M


Quj-Napoca


No. topografic


KOLOZSVĂR


NOTĂ
.•<-

-v


•1


I.


■ V

de posesiune.
ep-^e/
75


y■ twnjAty'^T*.

'^fy&Zâ/yyny VWffliy /


9


»


•?


51


p»u*s •otf


kolozsvar


c

M

L-34-48-C-a-4-II

SCARA:


1:5000
pGEwr.'A naționala Of CÎOACT

s PUBUCITATE IUOeuiASs 1

.                  ae Cadastru

Ciu,                        1

W-


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE.
A CORPULUI DF. PROPRIETATE Scara: 1:500
SITUAȚIA ACTUALA

JUDEȚUL:CLUJ UNIT.aDM.-TERîT : CLUJ

COD SIRUTA: 54975 ADRESA CORP. DE PROP.:

Str. N. Baicescu. nr 23

Loc. Ciuj Napoca

Jud. Cluj

CF. NR.: 569S. nr. topn. 5026/2 Nr. Cadastral:.

NUMELE SI PRENUMELE STATLl ROMAN


AGE^n NAȚIONALA DE CADASTRU s: PUBLICITATE liiOeillAR \ ne CldasCu \p<A>l<C«*a?e JmoO-’.arâ

\ CM

^\\ae B^cesCU
sa.SK0»e

întocmi: SC ARHITOP S.R.L Ing Btfidrea Mrcea Data: 19.01 SISTEM DSȚROIECTlF’STEREO 70"

SISTEM ^COTE MAREA NEAGRA 1975

Proprietar: STATUL ROMAN


PLAN DE AMPLASAMEM SI DELlMlTAKh A CORPULUI DE PROPRIETATE Scara: 1:500
SITUAȚIA PROPUSA

JUDEȚUL. CLUJ

UNIT. ADM.-TERIT: Cl.L’J COD SI RUTA: 54975

ADRESA CORP.DEPROP.:

Str. N. Balccscu, nr. 23

Loc. Cluj Napoca

Jud. Cluj

CF. NR.: 5698 . nr. tooo. 5026 2/i . 5026/2/2

Nr. Cadastral:       7/

NUMELE SI PRENUMELE

STATUL ROM AN

mCcnTia naționala de cadastru'

PUBLICITATE IMOBILIARA Oficiul Je Cadastru >■ HoUotare «motoare Ciuj

.       ......om,.££:£*!Ș4C’*-

str.S'C°Xae

•: i

STEREO 70"

NEAGRA 1975

Proprietar: STATUL ROMAN


Județul: Cluj

Jmt. administrativ-teritoriala : Cluj Napoca

Cod Siruta 54975

Cod exîravilan/intravilan:        2


FISA CORPULUI DJ PROPRIETATE

Str. N. Bakescu , nr. 23


Nomenclaiura- I.-34-48-C -a-4-11 Nr.sectw cadastral: C.F. Nr. 5689 ; Nr. topo.: 502672 Nr. Cadastral :

Nr.carte funciara: ......................
Nt parcela

1

Categoria de folosința

2

Cod

grupa destinație

3

A. Date referitoare la teren

Supralara <*n măsurători <"'PI

4

Clasa de calitate

5

Zona in cadrul tocai?, atii

6

Mențiuni

7

1Cc

Curt - construcții

TOI

638

Total

638

B. Date referitoare la construcții


Nr. corp clădire/ construcție C1

Denumire

Suprafața construita la sol (mp)

Cod grupa destinație

Mențiuni

C2

C3

*

Total


C. Date referitoare la proprietar Tipul actului de proprietate.

nr. si data

înregistrarii/elberani
Cf.Nr 5689 ELIBERATA LA


FISA CORPULUI Dc PROPRIETATE


Str. N Ralccscu , nr. 23


Nomenclatura: L-34 48-C-a 411 Nr.scctor cadastral: C.F. Nr. 5689 ; Nr. topo.: 5026/2/1 Nr. Cadastral : Nr.carte funciara: .Nume/Denumire proprietar


i.C ARHITOP S R ea Mircea Data: 19 01.2007


Total


A Date referitoare la teren

Cod grupa do st mafie

3

TOI

Suprafața du» măsurători

< >

4

Clasa de calitate

5

Zona in cadrul tocalrtatii

6

610.36

610.36

8 Date referitoare la construcții


Mențiuni
I Nr corp clădire/ construcție

Denumire

Suprafața construita •a sol (mp)

Cod grupa destinație

MențiuniSuprafața in act ( ha sau mp )CLUJ Ccf^mA/r^PnumirP

OomicdiuVSedid

Nr. crt

propnetar

propnetar

1

2

3

1

2

 • 3

 • 4

 • 5 /a

Surul Roman

in admin>5«at<ii < cns.il

locul Cluj /

A

Itt

O u y

f.op s r

L.

Bondrea Mircea I 19 01 2007


Nomenclatura: L-34-48-C-a-4-li

Nr. sector cadastral: C.F. Nr. 5689 ;

Nr. topo.: 5026/2/2 Nr. Cadastral: Nr.cartc funciara: ..Ni parcela

Categoria de folosința

Cod grupa destina he

Sup««r»ta <*n măsurători (mp)

Clasa de calitate

Zona ir cadrul loca<rtatii

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

7

2Cc

Durii ■ consliuclu

TOI

27,64

Total

27,64

B Date referitoare la construcții
Mențiuni


Mențiuni


TABEL DE MIȘCĂRI A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE : Loc. Cluj, Str. Nicolae Balcescu , nr. 23 , ap. 2, Jud. Cluj

NR.

C.F.

NR. SER.

_______ii.

NR. CAD.

NR. TOPO.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF. (m p.)

PROPRIETARI

5689

A+3

z/

5026'2/1

Teren in str. N.

Balcescu , nr. 23

584

Drept de proprietate cu titlul de drept - pe baza de lege .in favoarea :

A-4

502672/2

Teren in str. N.

Balcescu. nr. 23

28

STATULUI ROMAN . in administrația SFATULUI POPULAR al orașului CLUJ

• LS.

NR.

C.F.

NR.

SER.

NR. CAD.

NR.

TOPO.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

( m.p.)

PROPRIETARI

5689

Ă+4

5026'2/2

| Teren in str. N.

Balcescu. nr. 23

1------.----

28

Drept de concesionare, in favoarea:

HIR1SCAU

HORAT1U-LIVIUNR.

C.F.

NR.

SER.

NR.

CAD.

NR. TOPO.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF. (m.p.)

PROPRIETARI

5689

_

A+2

_

Ulfâ

5026/2

Teren in str. N.

Balcescu, nr. 23

612

Drept de proprietate cu titlul de drept -pe baza de lege ,in favoarea : STATULUI ROMAN, in administrația STATULUI POPULAR al orașului CLUJ

DECLARAȚIESubsemriatii GABOR AUREL domiciliat în

si solia GABOR MAR1A. cu


acetas i             tyecl a Ta m


u rmăt oarele:.........................

In calitate de proprietar, asupra apartamentului nr. 1, situat in Nun. Cluj

.Napoca str. N, Balcescu, rir. 23, jud. Cluj consimțim ca HIRISCAU HORATTU LJVTU

domiciliat in                                                         " sa extindă si sa mansardeze apartamentul n.r.2, situat in Mun. Cluj-.Napoca str. N. Balcescu,

nr. 23, ap.2, jud. Cluj înscris in CE nr 148557. nr topo 5026/]/II al cărui

Dam prezenta declarație pentru a servi la Consiliu! Local al Municipiului Cluj

Tehnoredactată la Biroul Notarului Public Gorun Horadus -Tony in două exemplare, din care unul s-a eliberat părților, astăzi data autentificării.-----------------

SEMNATURI

(£7 /C

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC GORUN HORACIUS TONT

Sediul: Cluj Napoca . Str. Regele Ferdinand nr. 5 Județul: Cluj

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 322 anul 2007 hina martie ziua _2~

în fața mea GORUN HORACIUS TONY notarul public ia sediu' biroului , s-a prezenta:

GABOR AUREL d&mwihat în                                               identificat prin Buletin

I identificata prin eliberat u< Poliția Municipiului Cluj Napoca, avand


de Identitate Seria                       eliberat de Miliția Municipiului Cluj Napoca, avand CNP 2. GABOR MARIA domiciliata tn !..

Buletin de Identitate Seria

CNP _.

, rare, după citirea actului, au consimți! Ia autentificarea prezentului tnsens și au Semnat toate exemplarele șt leale anexele

în temeiul ari, 8 ut. b din Legea nr, 36 / 7995;

SE DECLAM AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S a pen^put onpranul de _25lei               de 4 75 let, Cu bon fiscal nr.

ROM AM A

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLI J-NAPOCA

SERVICIUL CAMERA AGRICOLA

NR. 94470/304/20.12.2006

CĂTRE

HIRIȘCAU HORAȚIU LIVIU

Urmare adresei dvs. cu nr. de mai sus vă comunicăm faptul că terenul identificat cu nr. topo. 5026, înscris in C.F. nr. 5689 Cluj, nu a fost revendicat conform legilor fondului funciar.

SECRETAR

ROM ANIA
PRIMĂRIA MUNICIPII LI I CLVJ-NAPOCA

DIRECT! 4 FO\DL L1IJMOBILI4 R DE STA T

Sîr.Moiilor nr. 3. 400001 Ciui-Napoca. România:

Te.; f-40-<0i2o4-59 60 30 59.69.-3c. ur.erior 4520 4522 .Fax *40-(:? >4-5<W.329

SERVICIUL LVIDF.MA IMOBILE. ( ARTE FI SCI AR X

NR.0200 452 02.02.200'

Către

DL. HIRIȘCĂU HORAȚIU LIVIU

Ca răspuns la cererea dvs. înregistrată la Primăria Munidpiului Cluj-Napoca, sub nr. 9200/45/2007, prin care ne solicitați acordul D.F.I.5, în calitate de coproprietari, pentru executarea lucrărilor de extindere și mansardare a apartamentului nr.2 situat în str.N. BĂLCESCU nr.23, pe care-l dețineți in proprietate, lucrări pentru care solicitați și concesionarea unei suprafețe de teren, conform planului anexat de dvs., vă comunicăm acordul nostru favorabil cu condiția respectării certificatului de urbanism.România

Județul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Direcția Fondul Imobiliar de Stat

Serviciul Evidența Imobile, Carte Funciară Nr.34014/452/03.05.2006

Către,

Dl. Hirișcău Horațiu Liviu

Ca răspuns la cererea dvs. înregistrată la Consiliu Local al Municipiului Ciuj-Naooca, cu nr.34014/45/2006, vă comunicăm că pentru terenu situat în Cluj-Napoca, str. iV.Bălcescu nr.23 cu nr.topo 5025/2 nu există nici o solicitare de revendicare în baza Legi: nr.10/2001.


Director,

ȘTEFANIA FERENCZ
întocmit,

ELENA BOTA
ROUMANIE h8$r U \ ggffi ROMAN1ACAOTt      C/.RTE D£ IDENTITATE

D>otNf.rt                    -----

EH»

Nixnv'Nonr. *v nare

KiRrscÂu              •- •:,: -■

‘>>e»un>a.-l»ani><n. i >r«i r«n>«

HORATIU-LIVIU ■ i, «rv-iixii» hArmt Sun» -iot oiwtnrtvffiwiAlj /i«m-LIVIU            ELENA xife. li

iocnat»>>.». <!•■ naistatro»l»e»r- birtn j} Nun. auj-N<x>ca Jud. Cluj ;

*»•**« <■

« ~ -• v


tDENTiTT


St>. Su.ot maa rt«'lcov* Ui»' Kfcue? tn

^.jru Cluj-Nspoca


va.MMa.va. un.


N-UNMTîUL

TOPOGRAFIC

DESCRIEREA IMOBiLVLCT Proi.-r .t-i’.r >np v«5

.’.sTlNPEBEA,

PropnetMi-a >nd:-vidUaiA cart art ca »XtWJ« pâr-EMr.Grw

OBSERVAȚII’ST

al parcele:

Ifiarți tftmiifw.

Ba

Nr Ur parcați 1

Ct N-

■' <y, /l

f

1 U’f U'      nw)“ H'Vhh/Q' Ovini

/ 1 1

cz .?>

■> z. !bo!4ț>

ft. l'vU? |V . • » '2?   \ •IVlrt-'

țxK/r':

7

* LV ». ''* 7     *a -'U*U ’ fi^u. •• / •■'

>    T C j

2/-' < <• '.V                  k •’ -’t'-      J*'.- f.

1 r<-.<                  '.; <• •■' •’ •. riw.r.

-

?n.

1

V?

_______y î

-v**M

v©&

V

-

---------!--------------------------------

7

J

1

'K

Foc»»t X 4


PARTEA H-a

! R O I' K 1 1 •! A 1 E A

z

privîțciaHE tu*. pRan:if:TÂtr

OliSErtVATiUNI

5                          Lv 0.-   /jj./,       .

Wtn, r,.                   !-■          .•• j                   u

•l?U' v»« •>!

L?, T \   •’               fi ■ ('■>•   . i«’i U’}^i***

?'! P=(,

!*• \ <ta. ( 1 h/•%?'*) (.* f v Wi'ii‘u-

H- ibr'               {.V

J> U 1*11%

■ »**••■ u* !>•• r*?1       ;• ;■'?!.•■>?       'r^7- •’ J:• f»

•l'l'l l'V.l-A

• .'■■'I.      •'          i .< ... f                       r» lî <»•' .*<

•;:.C --2L* ,< ZL .'-■•>               ■<• ?-•./*-y.<•.•>..<: c., .-l!> .0/f.'

—/xC—Cu-'Z> zc, Z ■       £/-;;_z-*z.             ■’X’'’'■”■ * ■£* -

*•». Z. P..

-.,  / f~>  ■-'-x.  ^-7/ ZL/c'*’-l-'-       -

<•- -'-' -'■ ■■■•'■—• <-•'6-t.-<Z.'. ,-sr z-‘

<. .

C.-*-   •*-. 'V *-«»/•*• •*'^-*c**4

z-

>

-■*“■•           Tz-c^t

- ■ -----------------•* .--

t-i a

-C^lsiak. kk-k\5LâlxL

Tkr.

&Xhl IX.-^1-                  j jj.ACLi OJ.mI .

Z^x—X *

Qx                     -fiiLLrz. q . QfLCț X-- 1 /A-A*-Lc       .

/.* /\ \ \

/ • / AJzjpi a. 1*

ix-r..                  f \

l _A £?•’ 1 )} t]

££y^V vB.v^ r.r.~.3M. - Coi1 ^.<. £,x.’ 7'.’- -v              5

^-7;-^ '■ '      ...’..’

X17 mun X/

D*

>J.MSCÂv a^±Su.Lkiu

1              •                                                        - —