Hotărârea nr. 284/2007

Hotărârea 284/2007 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 303/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 11/1999 – concesionarea terenului situat în municipiului Cluj-Napoca, Zona Borhanci, în favoarea SC. Casarom SA si 93/2001 – modificarea Hotărârii nr. 11/1999).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 303/2006 ( modificarea Hotărârilor nr. 11/1999 -concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Borhanci, în favoarea SC CASAROM

SA și 93/2001 - modificarea Hotărârii nr. 11/1999)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 303/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 11/1999 și 93/2001) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31526 din 17.04,2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 303/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 11/1999 și 93/2001);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică și se completează Art. II al. 5 al Hotărârii nr. 303/2006, care va avea următorul conținut:

“Art. II pct. 5 Termenul de finalizare a PUD- ului este de trei luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Nerespectarea termenului privind finalizarea PUD- ului va duce la rezilierea contractului de concesiune nr. 4719/29.01.1999, reziliere care va opera de plin drept, fără termen de grație, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.”

Art.l Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 284 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)