Hotărârea nr. 283/2007

Hotărârea 283/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 128/2005 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Optilens Prodserv SRL).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂ R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 128/2005

(asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

cu S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 128/2005 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L.) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31.666/ 421/ 17.04.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 128/ 2005 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L.);

Reținând prevederile Legii nr. 50/ 1991. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2. lit. b și al. 4 lit. e, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 128/2005 care va avea următorul cuprins:

“Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, Cartiei Mănăștur, în suprafață de 1.500 mp., înscris în C.F. 51537, nr. topo. 23924/1/1/1 și nr. 23925/1/1/1, în vederea realizării unui COMPLEX MEDICAL, cu specific preponderent oftalmochirurgical.

l.S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L. se obligă:

să achite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca 50 EURO/mp. Suma totală, respectiv 7500 EURO/an, va fi achitată într-o perioadă de 10 ani, începând cu data de 22.02.2007, în tranșe anuale egale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul în curs;

să pună în funcțiune obiectivul asocierii până la 31 decembrie 2008;

- să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivului asocierii.

2. CONSILIUL LOCAL se obligă să pună la dispoziția S.C. OPTILENS PRODSERV S.R.L. terenul care face obiectul asocierii.”

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția urbanism. Direcția economică și Direcția tehnică.

Nr. 283 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)