Hotărârea nr. 282/2007

Hotărârea 282/2007 - Insusirea documentatiei cadastrale intocmita pentru inscrierea in Cartea funciară a constructiei realizate în baza Autorizatiei de construire nr. 1837 din 14.12.2004, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 186.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a construcției realizate în baza Autorizației de construire nr. 1837 din 14.12.2004, situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Donath nr. 186

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în cartea funciară a lucrărilor executate conform Autorizației de construire nr. 1837 din 14.12.2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 10529/45/12.02.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune însușirea documentației cadastrale, pentru înscrierea în Cartea funciară a lucrărilor executate conform Autorizației de construire nr. 1837 din 14.12.2004, în favoarea Consiliului local a municipiului Cluj-Napoca și a doamnei Abraham Ida;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr.115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru înscrierea în cartea funciară a lucrărilor executate conform Autorizației de construire nr. 1837 din 14.12.2004, realizate pe terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 186, înscris în CF nr. 21132/1/1/1, în suprafață de 121 mp.. Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.


Nr. 282 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


s.c


Anexă la Hotărârea nr.282/2007 ________________________

î OFÎCÎi.JL DE CADASTRU ș” I P'JBU'•‘ATE IteOfilLIARĂ Cî

.INTRARE.       Ă7//Ă

TOPONET s.r.l.

..............■?

I & I 4

■ -A -


Birou de Topografie, Cadastru și Consultanță Imobiliară


Cluj-Napoca, Aleea Herculane, nr. 1/2.


Tel. 0264/546227, 0745/217905, 0788/278164


DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

J

PENTRU ÎNSCRIEREA CONSTRUCȚIEI ÎN CARTEA FUNCIARĂ AMPLASAMENT:

STR. DONATH, NR. 186.

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ.

C.F. COLECTIVĂ NR. 147069 CLUJ-NAPOCA, NR. TOPO. 21132/1/1/1;

C.F. NR. 147068 CLUJ-NAPOCA, NR. TOPO. 21132/1/1/1/11;

C.F. NR. 150335 CLUJ-NAPOCA, NR. TOPO. 21132/1/1/1/111.

BENEFICIARI:

STATUL ROMÂN. ABRAHAM IDA.


STR. DONATH, NR. 186, AP. 1. MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLU

EXECUTANT:

P.F.A. Nuțiu Marius-Alexandru,

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 140, Categoria C. Str. 1 Mai, nr. 41, Loc. Sânnicoară, Com. Apahida.

Telefon: 0740/127222

0788/686426

CLUJ-NAPOCA OCTOMBRIE 2005


D.H. 24.10.2005.

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru înscrierea construcției în Cartea Funciară, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 53/2005.

 • 2. Beneficiarii lucrării: STATUL ROMÂN: Abraham Ida. domiciliată în mun. Cluj-Napoca, str. Donath. nr. 186, ap 1, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Nuțiu Marius-Alexandru, P.F.A., str. 1 Mai, nr. 41,

loc. Sânnicoară, corn. Apahida, Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr.14O, Categoria C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 186, având ca suprafață măsurată 121 mp.

Pe acest teren este amplasată o construcție ale cărei elemente tenhico-economice sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. Crt.

Destinația

Suprafața

Nr. etaje

Nr. apartamente

1

Casă

94,63 mp

P+1+M

3

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a corpului pe proprietate pentru înscrierea construcției în Cartea Funciară.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 186, între vecinii la:

 • - Nord - STATUL ROMÂN,

 • - Est - STATUL ROMÂN,

 • - Sud - STATUL ROMÂN,

 • - Vest - STATUL ROMÂN.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este Intabulat pe STATUL ROMÂN în C.F. 147069 Cluj-Napoca, nr. topo. 21132/1/1/1, teren în proprietate 92/121 parte și în C.F. 150335 Cluj-Napoca, nr. topo. 21132/1/1/1/11, teren atribuit în proprietate 29/121 parte în favoarea: Abraham Ida.

Conform prezentei documentații se propune înscrierea în C.F. a construcției descrise în dovada de luare în folosință anexată.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

Au fost culese date privind actele pe care le dețin proprietarii și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctul de stație 1, cu viză spre punctul 2 și din punctul de stație 2 cu viză spre 1, cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate:

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - a fost elaborat planul de amplasament și delimitare al corpului de proprietate la scara 1:200;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

 • - au fost întocmite releveele construcției:

 • - a fost întocmită fișa corpului de proprietate.

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Octombrie 2005

Cluj - Napoca


întocmit,

th. Nuțiu Marius-Alexandru

/£> CERTIFICAT '

ZJ DE __


AUTORIZARE

Sena CJ Nr. 140 Categoria C nutiu MARIUS


m’

73 z rin ........r^j % ALEXANDRU -§/

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI:

* •

PARTEA SCRISĂ:
 • ■  Fișa proiectului                                                  1 pag.

 • ■  Conținutul documentației                                    1 pag.

 • ■  Memoriul tehnic                                           2 pag.

 • ■  Schița vizelor (pentru O.C.P.I. Cluj)                            1 pag.

 • ■  Inventarul de coordonate (pentru O.C.P.I. Cluj)              2 pag.

 • ■  Calculul suprafeței (pentru O.C.P.I. Cluj)                      1 pag.

 • ■  Extrase de carte funciară - copie xerox                     7 pag.

 • ■  Declarații proprietari                                            2 pag.

 • ■  Copie act de identitate                                        1 pag.

 • ■  Dovada de luare în folosință                                 1 pag.

 • ■  Tabel de mișcare a parcelelor                               1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație conform C.F.

Plan de amplasament și delimitare al corpului de proprietate

Relevee construcție (etaj, mansardă)

Fișa corpului de proprietate

planșa 1 planșa 2.Către,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj

DECLARAȚIE

Subsemnatul                        ....................~........., născut în anul            ......

luna.Z.^/f/'AC.E.. ziua ..".4...., în comuna/orașul.judenri            .....

posesor al B.I. seria.^y*"...,nr.               ....., cod numeric personal././...^7...

domiciliat în                           ...                                  bloc. rruscara.T..., ap. .77..,

județul ...........,  în calitate de                        .............., al

persoana juridică, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.................../ cod fiscal

..._^W.O.... j cod kSIRcJ 1£S ................y 'p .............5 proprietar ui bunului imobil dm

A.iZf-...fA^....J^.:..V....................................,

DECLAR PE PROPRIA MEA RĂSPUNDERE ȘI SUB SANCȚIUNILE PREVĂZUTE DE aRT. 292 COD PENAL că nu există înregistrat pe rolul instanțelor judecătorești nici un litigiu privind dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului care face obiectul acestei documentații.

Menționez că bunul imobil măsurat este proprietatea mea și îmi asum întreaga răspundere pentru identificarea și individualizarea limitelor bunului imobil măsurat.

Da:a .4./^

Domnului Director al O.' C. P. I. ClujRomânia

Județul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Direcția Fondul Imobiliar de Stat

Serviciul Evidență Imobile, Carte Funciară Nr.            / 452/ v5        2004

Către,

llxfi    6*4 firfc'i,'cwc-/J

Str._______f\OCăTC____________nr. /i%

Cluj-Napoca

Urmare cererii dvs. înregistrată cu numărul de mai sus prin care solicitați avizul

nostru de principiu pentru executarea lucrărilor de______________________________

________W/W/0XI/'' J OCVt'cT/i' d              CJC/tCjc d        ________

________9fW\:i2rt'fijC Ci Cr/idcc d C_____________________________________

/

la imobilul situat în Cluj-Napoca , str.              _____________nr._ZfX

pentru care s-a emis Certificatul de urbanism nr. 2)C^hc cC‘ ăcoC

vă comunicăm că suntem / me-sumtem.de acord, cu următoarele condiții:

r.J! •-'.-r/y c /,/   :

Lucrările vor fi executate numai după obținerea Autorizației de construire, emisă de

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.R O M A N J A

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL AUTORIZĂRI C-ȚII

Nr.76122 din 19.11.2004

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr.                din 4  . < 2,         .

Urmare cererii adresate de: CONSILIUL , ..LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA___________   "V~_________

Cu domiciliul/sediul în județul CLUJ muncicipiul/orașul/comuna CLUJ-NAPOCA satul sectorul cod poștal 3400 strada MOȚILOR nr. 1-3 bl. sc. Et. telefon/fax           e-mail     înregistrată la nr.76122 ' din

15.11.2004

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5 0/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se

A U T O R I Z E A Z Ă:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru: MLANSARDARE LOCUINȚĂ (INTRARE ÎN LEGALITATE). CategonA DE IMPORTANță:”C”.

Pe imobilui - teren și/sau construcții - situat în județul CLUJ Municipiul/orașul/comuna CLUJ-NAPOCA satul sectorul cod poștal 3400 strada DONATH nr. 186 bl sc. et. ap. Cartea funciară/fișa bunului imobil sau nr.cadastral: 147068 NR. TOPO: 21132/1/1/1/U; 21132/1/1/Lin

în valoare de: 744.930.000 lei

în baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) desființare (P.AD) nr.        elaborat de: NURCEA SASARAN cu sediul în județul

CLUJ municipiul/orașul/'comuna CLUJ-NAPOCA sectorul/satul:    cod poștal: 3400

strada 21 DECEMBRIE nr. 137 bl. sc. et.        ap.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI: Investitori: ABRAHA5I IDA și GIURGIU CLAUDIA.

 • A. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PAC/PAD - VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU AVIZELE ȘI ACORDURILE OBȚINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAȚIE.

Nerespectarea întocmai a documentației - vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) -constituie contravenție - în temeiul prevederilor Letții nr. 50/1991. cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • B.  TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este de 12 luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

 • C.   DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR este 24 luni/zile calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

 • D.  TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

 • 1.    Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (vezi .Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administrației publice locale emitente a autorizației.

 • 2.    Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat în Construcții, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate.

 • 3.    Să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.

 • 4.    In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații.pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic, etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cuitură,culte și patrimoniu cultural național.

 • 5. Sa respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, piecum si dc protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale.

G. Să transporte la______materialele care nu sc pot recupera sau vaiornica, rămase iu urma executării lucrărilor

de construcții,

7    Să desființeze construcțiile provizorii de șantier in termen de_____zile de la terminarea efedfivâ a lucrărilor.

S.    La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil “Panoul de identificare a investiției”.

9 La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze “Plăcuța de identificare a investiției”.

10. in situația nefinalizârii lucrărilor in termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

11 Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce-i revin potrivit legii, ca urmare a realizării investiției.

1 2 Toate construcțiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare leritoariale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).


SECRETARI


Jr VTTDr’J?;

A

ARHITECT ȘEF, ^Dn^ĂDREAN LAN CU /

nr. 6901126 din

din


ȘEF SERVICIU AUTORIZĂRI, lrio?C^RTNA CIUBAN

Taxa de autorizare în valoare de 3.724.650 lei a fost achitată conform chitanței 12.0S.2004 . TAXA ARHITECT: 372.465 lei chitanța nr. 2004.

de


Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data _însoțită de___exemplar/e) din documentația tehnică, împreună cu

avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

REDACTAT Ing.LIVIU MACEA

"exLM/DP 19.11.2004


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA

AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFHNȚ.ARE de la data de______________până la data de_______

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.

PRIMAR,

EMIL BOC


ARHITECT ȘEF

Dr.arh.ADRLAN LAN CU


SECRETAR,

Jr.MIRCEA JORJ

ȘEF SERVICIU AUTORIZĂRI, Ing.CORINA CIUBAN


Data prelungirii valabilității:

Achitat taxa de:__________lei, conform chitanței nr.__________din

Transmis solicitantului la data de_________direct/prin poștă.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA URBANISM

Nr.36063 din 18.05.2005

DOVADĂ DE LUARE ÎN FOLOSINȚĂ

Nr...        ....... din....^.:^..-. .2005

Ca urmare a cererii adresate de CO.NSILTUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA șl ABRAHAM IDA , cu privire la terminarea lucrărilor de construire : MANS.ARDARJE LOCUINȚA, vă comunicăm următoarele

în conformitate cu articolul nr 32 din Legea nr. 50/1991, republicată și 453/2001, și a Procesului verbal de recepție nr. 2410 din 29.03.2005 , confirmăm terminarea extinderii realizată pe terenul din Cluj-Napoca, strada DONATH nr. 186 înscris în C.F. nr. 147068 , 150335 cu nr topografic : 21132/1/1/1/II, 21132/1/1/1/III

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 1837 din 14.12.2004

Construcția se compune din:

ETAJ: 2 scări interioare.

MANSARDA: 2 dormitoare, hol, baie, 2 dormitoare, hol, baie.

A fost realizata din: zidărie din bea, învelitoare din țiglă.

Eliberăm prezenta pentru a servi la Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj în vederea înscrierii construcției în Foaia de Avere după radierea vechiului , înscris referitor la pod și scări acces pod.

Taxa pentru eliberarea dovezii, în valoare de 60.000 lei a fost achitată cu chitanța nr. 4238550 din 23.05.2005.

'i 7     < -■! -

Data emiterii.......lriÂ.;...V....... 2005

TABEL CT MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SI IPR

DESCRIEREA

C. F. j CAD AS. I TOPO

I MP

IMOBILULUI

PROPRIETARI


SIT U AȚ LA ACTli A L A - CONFO KM C.F.

147069

Colectivă

21132/1/1 1

i

121

Casă cu 3 apartamente, având ca părți indivize comune: fundațiile, fațadele, acoperișul, scări de acces la pod, hol și bucătării prin care se trece pentru a se ajunge la pod, podul, conductele principale de apă, canal, gaz.electricitate și terenul.

Drept de proprietate în favoarea: STATUL ROMÂN;

Drept de proprietate asupra p.i.c. aferente apartamentului 3, în favoarea: ABRAHAM 1DA, cu titlul de drept cumpărare, în baza LI 12/95.

147068

21132'1/1/14

Apartamentul nr. 1, la parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie. 1 hol, 1 baie.l cămară de alimente, 1 antreu. 1 terasă. 2 pivnițe, cu suprafața utilă de 117,57 mp., cu părțile indivize comune in cotă de 53,31/100 înscrise în C.F. colectivă. Teren în proprietate: 64/121 pane.

Drept de proprietate în favoarea: STATUL ROMÂN.

21132/1/1/1/11

Apartamentul nr. 2. la etaj, compus din:

1 cameră, 1 bucătărie, 2 terase, 1 W.C. comun cu ap. 3, (cu S=2,28 mp. din S=4,66 mp.), hol comun cu ap. 3, (cu S=2.28 mp. din S=4,81 mp.), 1 casă scară comună cu ap. 3, (cu S=4,82 mp. din S=9.85 mp.),

1 terasă comună cu ap. 3, ( cu S=2,11 mp. din S=4,32 mp.) cu suprafața utilă de 50,34 mp., cu părțile indivize comune în cotă de 22.83/100 înscrise în C.F. colectivă. Teren în proprietate: 28/121 parte.

150335

21132/1/1/1/III

Apartamentul nr. 3, la etaj, compus din:

1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie.l hol. 1 acces.

3 terase, cu suprafața utilă de 45,7S mp., cu părțile indivize comune în cotă de 23.86' 100 înscrise in C.F. colectivă 147069. Teren in proprietate: 29/121 parte.

Drept de proprietate în favoarea: ABRAHAM ID.A, cu titlul de drept cumpărare.

T


SITUAȚIA propusă după înscrierea construcției


I 147069

! Colectivă


1 Casă P-t-E-M cu 3 apartamente, având ca părți indivize (comune: fundațiile, fațadele, acoperișul, conductele ; principale de apă. canal, gaz. electricitate și terenul.

I


, Drept de proprietate in favoarea:

' STATUL ROMÂN;

! Drept de proprietate asupra p.i.c.

' aferente apartamentului 3, în favoarea: ■' ABRAHAM 1DA, cu titlul de drept cumoărare. în baza LI 12/95.


i 147068 I

I


21132'1/1/1/1


i Apartamentul nr. 1, la paner, compus din:

 • 11 cameră, ! bucătărie. I hol. 1 baie.

j 1 cămară de alimente. 1 antreu. 1 terasă,

 • 12 pivnițe, cu părțile indivize comune în cotă de

' 53,31/100 înscrise în C.F. colectivă nr. 147069. ) Teren în proprietate: 64/121 parte.


NOU


21132/1/1/1/11


j Apartamentul nr. 2. compus din:

' LA ETAJ: 1 cameră. 1 bucătărie, 2 terase, 1 W.C. comuni cu ap. 3. (cu S=2,28 mp. din S=4,66 ntp.), hol comun cu j ap. 3, (cu S=2.28 mp. din S=4,81 mp.), 1 casă scară comună cu ap. 3, (cu S=4,S2 mp. din S=9.85 mp.),

1 terasă comună cu ap. 3. ( cu S=2,l 1 mp. din S=4.32    |

i mp.); 1 scară interioară;

( LA MANSARDĂ: 2 dormitoare, I hol. I baie, cu părțile , I indivize comune în cotă de 22.83/100 înscrise în C.F. j ' colectivă 147069. Teren in proprietate: 28/121 parte.


Drept de proprietate în favoarea: STATUL ROMÂN.


NOU              21132/1/l/l/IH


Drept de proprietate în favoarea:

ABRAHAM 1DA. cu titlul de drept cumpărare și construire.
AUTO Seria


țiu Mariusi NTINDEREA

1    Proprietatea indi-

'     v;dt:ală care are

ca accesoriu părțile comune

1

observatiun: ■

1

1

na.

-

Nr. ele parcelă

Cf. Nr.

j =

ihwKr. curent


DESCRIEREA ÎMOB.'LU Proprietate indivizi (părți comune)


OMaXidl yOg^A' tovULuJt > 'pitici Q Ixi c-GsG?


____ _ '

jiOC^U gC 3

.          ^■Cg.TCiZa' (TV^v

C<Wd Z^__<<^LC€_ reuZ-cu.

cq /yL>c/ , â _                       icU ■-'. C


4ț 3 c tT

77PARTEA IPa

PROPRIETATEA


c o

o

Z


înscrierile piuvitoaiif. i,,\ pRnpr.ir.TA


P^di oJ- l <\. £ Pj2pȚ


oi’.sr.HVATiUNi---T-----------------------------J--------------------------------------------------------------------------------------L--7-

\-Wj, ki                          O/ai^q f''•mjoX.'-XXZo.':


I fyjl) T// >g Lr^/oPj^04 Vuo/X^c/~c4e  >%t ^OVQdLUa~

I /  '£77î7ULU(’  'A0/Y4 4J


V~K, I


" X ha.L^                 du xJ&VjA-


_________S4^yt.._.

. LioW/ XsoQ iXiXMi'qjj- cu(Ic QjulCw C>ț)' d^lua (    'c. ' a           ty,

' 4  4 \%rh lAyb^vX           h _ fcXțQlISjX

Ci a kRLi hz,         . luv-^a^/UAj; , iH.p   oC7 X m o do c. v

-HaK /'a

1

J                      ’                        i

J

j

!)

*

1—

1

1 '■ " ■ ......... ... - .. — — . .

- - - -   . ........4

|                                                                                        i

1 . ._ ....

!                                       ....... i

- - -                 i

I                       4

j

i

fc -- !

r /

1

1

1

\ i

-

1

\rx > '-'Luj---r*-   —

.Partea I I I-a

SARCINI

Nr. curent


ÎNSCRIERILE PRIVITOARE LA SARCINI

Cota cin

părțile indivize comune

CQHX!Aa , I ^câfco,(

J.AA. ( lUuLț / C-dnuaÂa <A oAwn4 1, ClJuua. j


[         } A Jiuuikj

Ox tyXModcck Llk'Cc? A. y^- J |î>ttknA ' f/xA'<j i'v< ccmiuu. PuzcUm. f*. cJ. os^.

T cAu (X. 1^° PacA. k •_

f I

'CÂ^.prM/;           CcUcPâO^

t OD^XIUU CA-

5 [ ‘5 CDVLluJ

cW S. -           ) // Ccvjd

' ' ’■ f 1                        <?,pd

V- 2((i j lo./q (t^dr A’v/’Ve

. 3 .A

-- I CcUUUcT7-r^CÎ^ u CU y Z( CxA- 3

v J , "OC CP'TOIU. Cu. y -

S> -     i P{       J j

^ (. c<h -- /; oi

Partea I I l-a


SARCINI


1^


c

Zi

5


însor:


lei


observații


^4W)

tUcchr cu                   /V

cy otx. Ckutj . ~ .

aJLJL <&> ijpo kca~ ftCuiLU. xkbttut. U_.                  ‘ d^oOlliJ^.


Cpko


<rZM-.


X.


h

Ib

CON^U’um         H-L


/J


^ocX-


■ -iVIRU INrORMARH

SI CQNȚ---------

' DATA ..<X:Z

SEMNĂTURAPROPRIETATEA

rnrent


înscrierile privitoare ,la proprietate


OBSERVAȚII


■A o-

\ O


3? IP11CxmK             0-o.Xi-v-

££, J JLOC^ KcLuJcJr tu

Ăo ^<L“)

KJOi" foj< A.\5<

1

<Q

rOto clajeu iMi^LoXjAăCIH k 11 A-/

Clco vCa-J-C kO


OAJJJ

i •: *

('ufUzZccZo^

ix 'OO be.
Comuna2

6

apartamentul______________________

su-.                 M

Partea I-a

Nr.

topografic


DESCRIEREA APARTAMENTULUI


Cota din părțile indivize comune


OBSERVAȚII


ii I            A^cu                  —

I Qo/ ^Aou' C©QujUl4 ,  [ CQ^UZAdJ |   ’ 4 Uc^U.'

/ Uxt,

(U4 'ÎV MA.J-a.'I'Q U.kfc.          ^lJ~l 7^ ^~y<p

> I                                                                 ’                                                !'

CA\ K

I £>4/^ <jtu’ |A-u.\ r Ifr^

C | ''41 JL\ I           r-G^-x-î-

dSp. /^-rOQ.

I ’


v iAaiun.C^ V/

11


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA

PROPRIETARI

C. F.

CADAS

TOPO

MP

IMOBILULUI

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

147069

Colectivă

21132/1/1/1

121

Casă cu 3 apartamente, având ca părți indivize comune: fundațiile, fațadele, acoperișul, scări de acces la pod. hol și bucătării prin care se trece pentru a se ajunge la pod, podul, conductele principale de apă, canal,gaz,electricitate și terenul.

Drept de proprietate în favoarea: STATUL ROMÂN;

Drept de proprietate asupra p.i.c. aferente apartamentului 3, în favoarea: ABRAHAM IDA, cu titlul de drept cumpărare, în baza LI 12/95.

211320/1/1/1

Apartamentul nr. 1, la parter, compus din:

1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie,

 • 1 cămară de alimente, 1 antreu, 1 terasă,

 • 2 pivnițe, cu suprafața utilă de 117,57 mp., cu părțile indivize comune în cotă de 53,31/100 înscrise în C.F. colectivă. Teren în proprietate: 64/121 parte.

Drept de proprietate în favoarea: STATUL ROMÂN.

147068

211321/L4/U

Apartamentul nr. 2, la etaj, compus din:

1 cameră,1 bucătărie, 2 terase, 1 W.C. comun cu ap. 3, (cu S=2,28 mp. din S=4,66 mp.), hol comun cu ap. 3, (cu S=2.28 mp. din S=4.81 mp.), 1 casă scară comună cu ap. 3, (cu S=4,82 mp. din S=9,85 mp.),

1 terasă comună cu ap. 3, ( cu S=2,l 1 mp. din S=4,32 mp.) cu suprafața utilă de 50,34 mp., cu părțile indivize comune în cotă de 22,83/100 înscrise în C.F. colectivă. Teren în proprietate: 28/121 parte.

150335

21132'Pl/l/in

Apartamentul nr. 3, la etaj 1, compus din:

1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie,] hol, 1 acces,

3 terase, cu suprafața utilă de 45,78 mp., cu părțile indivize comune în cotă de 23,86/100 înscrise în C.F. colectivă 147069.

Teren în proprietate: 29'121 parte.

Drept de proprietate în favoarea: ABRAHAM IDA, cu titlul de drept cumpărare.

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIEREA CONSTRUCȚIEI

147069

Colectivă

^595

21132/1/1/1

121

Casă P+EtM cu 3 apartamente, având ca părți indivize comune: fundațiile, fațadele, acoperișul, conductele principale de apă, canal, gaz. electricitate și terenul.

Drept de-proprietate în favoarea: STATUL ROMÂN;

Drept de proprietate asupra p.i.c. aferente apartamentului 3, în favoarea: ABRAHAM IDA, cu titlul de drept cumpărare, în baza LI 12/1995.

147068

211320/1/1/1

Apartamentul nr. 1, la parter, compus din:

1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie,

 • 1 cămară de alimente, 1 antreu, 1 terasă,

 • 2 pivnițe, cu suprafața utilă de 117,57 mp., cu părțile indivize comune în cotă de 37,98/100 înscrise în C.F. colectivă. Teren în proprietate: 46/121 parte

Drept de proprietatg<4nJa^^ea>y

STATUL ROM^k^-—^5 *\

\ 4- / A/un. CV y/

NOU

21132/1/1/1/11

Apartamentul nr. 2, compus din:

LA ETAJ: 1 cameră, 1 bucătărie, 2 terase, 1 hol,

1 W.C., 1 scară interioară;

LA MANSARDĂ: 2 dormitoare, 1 hol, 1 baie, cu suprafața utilă de 92,75mp, cu părțile indivize comune in cotă de 29.96/100 înscrise în C.F. colectivă 147069. Teren în proprietate:36/121 parte.

NOU

211320/1/1/01

Apartamentul nr. 3, compus din:

LA ETAJ: 1 cameră, 1 bucătărie, 3 terase, 1 hol, lbaie, 1 scară interioară;

LA MANSARDĂ: 2 dormitoare, 1 hol, 1 baie, cu suprafața utilă de 99,22mp, cu părțile indivize comune în cotă de 32,06/100 înscrise în C.F. colectivă 147069. Teren în proprietate: 39/121 parte.

XRiu*/-

Cu titlul de drept cumpărare și construire, în favoarea:

ABRAHAM IDA.

|           ,'sp CERTIFICAT

UT   --DE------A
ntocmit: J

th. Nuțiu MariiiSsc^$aan(î


din STR.


DONATHJudețul CLUJ__

Unitatea administrativ—teritoriala CLUJ—NAPOCA

Cod SIRUTA 54975__

Cod intravilan/extravilan _?________________________

SCHIȚA CORPULUI DE PROPRIETATE


(intravilan)L-34-48-C-O-3-IV


Nomenclatura

Nr. sector cadastral C.F. NR. 147069, NR. TOPO. 21132/1/1/1

Nr. cadastral ol corpului de proprietate

Nr. carte funciara _           ______________


/U / TE REFERITOARE LA TERENNr. parcela

4/jio'sjn-frr

\  i >2

&C.I < J--

^god șrupo desUrrajie

Suprafoto din măsurători (mpL

Clasa de calitate

Zona in codrul locahtatii

Mențiuni

1

v  */

4

5

6

7

1Cc

Curli^c^intstfc.

^<DI

121

TOTAL

121R. DA TE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Nr. corp clădire/ construcție

Denumire

Suprafața construita la sol (mp)

Cod grupa destinație

Mențiuni

2

3

4

5

CI

Casa

94,63

CL

TOTAL

94,63


C.


DA TE REFERITOARE LA PROPRIETARNume/Denumire proprietar


Domiciliul/Sediu proprietar

Cod numeric personol/Cod

SIRUES

Tipul actului de proprietate, nr. si data inregistrarii/eliberarii

Cod grupa proprietate

Suprafața din act (ho sau mp)

Modul de deținere Teren/constructie

Mențiuni

Teren

Construcție

Exclusiv

In di vi — z iun e

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

EXTRAS C.F. NR. 14 7069

121mp

82/121 porte

CLUJ-NAPOCA

STR. DONATH. NR. 186, AP. 1.

2220514120648,

DIN 10.05.2005.

P F

ov- y

35/121 parte

_


T ^STATUL ROMÂN —

SeraQNr. 40 RAHAM IDA .'ategoria (i        2

. 1WIUS

alexandHuW/

■ 4 m r p 'FCrx /


$ C sRTÎFlCA


Al


NU


UE


NUÎIU MARIUS-ALEXANDRU


Dota:    Octombrie 2005CLUJ


din STR.


DONATEI


Județul

Unitatea administrativ—teritoriala CLUJ-NAPOCA

Cod SIRUTA 54975__

Cod intravilon/extrovilan _£--

SCHIȚA CORPULUI DE PROPRIETATE


APARTAMENTUL IINomenclatura

Nr.

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Nr.


carte funciora ____

A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. parcela

Categoria de folosința

Cod grupa destinație

Suprafața din măsurători

(mp)

Clasa de colitate

Zona in cadrul localității

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

TOTAL


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Schița pe verso


Nr. corp clădire/ construcție

Denumire

Suprafața construita la sol (mp)

Cod grupa destinație

Mențiuni

1

2

3

1

Camere

18.41

APARTAMENTUL 2

2

Bucătărie

6,52

3

Wc

1,36

■;

Scara interioara

2,75

5

2 Terase

8,66

6

Hol

5,10

7

Dormitor

23,10

8

Dormitor

14,45

9

Hol

7.45

10

Baie

4,95

TOTAL

92,75STALUL ROMAN


întocmit:


CERTIFICAT DE AUTORIZARE Senii CJ Nr


C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR


Cod numeric personai/Cod

SIRUES


Tipul actului de proprietate, nr si data inregistrarii/eliberorii


Cod grupa proprietate


/o

or

40----

NUTIU MARIuÂț^ALEXAffP/W

NUTIU M

'      •• rt/n
Suprafața din act (ha sau rnp)

Modul de deținere

1 cren/constructie

Teren

Construcție

Exclusiv

Indivi — ziune

7

8

9

10

36mp

92,75mp

X

/'■

ZX
c4p>\

DRâi?JL


CLUJ


Județul

Unitatea odministrativ-teritoriola CLUJ-NAPOCA

Cod SIRUTA 54975

Cod intravilan/extravilan


din STR.


DONAȚII


APARTAMENTUL IIIC-o-3-IV


codostrol C.F. NR. 150335, NR, TOPO. 21132/1 /1 /1


SCHIȚA CORPULUI DE PROPRIETATE


Nomenclat

Nr. sector___

Nr. cadastral al corpului de proprietate 7593/m

Nr. carte funciara__

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Cod grupa destinație

Suprafața din măsurători

(mp)

Clasa de calitate

Zona in cadrul localității

Mențiuni

1

2

.3

4

5

6

TOTAL


/?. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Schite pe verso


Nr. corp clădire/ construcție

Denumire

Suprafața construita la sol (mp)

Cod grupa destinație

Mențiuni

1

2

3

1

Camera

18,41

APARTAMENTUL 3

2

Bucătărie

1 1,94

.3

Baie

4,84

4

Scara interioara

2,90

5

3 Terase

10,13

6

Hol

2,25

7

Dormitor

23,10

8

Dormitor

14,45

9

Hol

7.45

10

Baie

3,75

TOTAL

99,22vohLm


C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR


Nu me/De numire proprietar


Cod numeric personol/Cod

SIRUES


Tipul actului de proprietate, nr. si data inregistrarii/eliberarii


Cod grupa proprietateSuprafota din act (ha sau mp)

Modul de deținere Teren/constructie

Mențiuni

Teren

Construcție

Exclusiv

Indivi — ziune

7

8

9

10

11

39mp

99,22mp

X

pX

-CLUJ-NAPOCA


EXTRAS C.F. NR. 150335 DIN 17 05 2005.

Plan de încadrare în zonă

scara 1: 5000PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE


JUOETUL cluj

UNITATEA ADM -TERlT. CLUJ-NAPOCA COD SlRUTA 54975

ADRE5A CORPULUI DE PROPRIETATE ÎTR DONATH. NR. 186

MUN CLUJ-NAPOCA. JUD CLUJ.

C.F 14 7069


(intravilan) scara: 1:200


DENUMIRE PROPRIETARI STATUL ROMÂN A0RAHAM IDA ADRESA

STR. DONATH. NR 186, MUN : CLUJ-NAPOCA JUDEȚUL: CLUJ


—jo&rcrnert /e-r&crs-lif

Cc SC OcsfiiAtecrZO -.fiercie:


r

1,35

II

,56

m

-


CAMERA

S =18.41 mp p parchet


BAIE

S - 4 84 mpS^_. p gresie

/ o


o o.


BUCĂTĂRIE S = 11.94 mp. p gresie


șcaoa /


7//ty


 • - cert. c/e /rryioO. cto&j :

 • - c/crsa cA />7yx.'rfc’/)âo ■■

-Jrttc/ SOSM, C     >

 • - Z-Or7C7 c///A2 '3? ZC7 î


vyn5,<75-


SC d^ĂNSJV IMPEXSRL.

Bd 21 Dec Nr.|(37/l34Clui-Napoca

C. F P7532706 =jfrțg7-j13e84 19M5--


ju t■ • • —---

’MMe/cDjORMITOR părd- mochetă NI 5-- 23, tOmp


--- np-ilh.Ci

D OR Ml TOR

______3,97

pjn-J mocheta

S’ tbhămp

i

' i


DORMI l 0 R

pară mocheta


h-frllO 1
-As=i

tip-J-BD


1

> /■

3

IIa

leț

1 ll
II BAIE _ i ,i— —ara ,, /-^s-re


L ”

I


O. 30 5

X47*"

h‘‘A g


yya/<=r/rkr


 • - cat. de- importcrnOr ■■

 • - c/oscr de- importantă ■■ h ■prad sslsmr'r.

- Zoncr c//martncd


3t7A8/2°.O8. 2000 - /rr'/narrcr'Oi/j.

j12/130»/19u5

/-aSE

- dumede

r.>

Semn

L         i ■       ■- •■•

’c/fy- A ■ f7.::rr

dțrfr

ffo/ectdnt

Sf^rc/ul/1 - ■

ftp 7/ r&ua/

-pt


zf ./>z.

GIURGIUC.; ABRAHAlil M/0