Hotărârea nr. 279/2007

Hotărârea 279/2007 - Atribuirea unei locuinte construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, bloc 6, ap. 1, d-lui. Molnar Istvan si Puskas Laszlo.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, bloc 6, ap. 1. d-lui Molnar Istvan și Puskas Laszlo

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe construită în regim ANL -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș. Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gvula;

Analizând Referatul nr. 1043 din 26.04.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe construită în regim ANL d-lor MOLNAR ISTVAN și PUSKAS LASZLO donticiliați în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 10, ap. 2. respectiv, str. Memorandumului nr. 16, ap. 5;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 68/2006 și ale HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se atribuie d-lor MOLNAR ISTVAN și PUSKAS LASZLO locuința construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B, bloc 6. ap. 1, astfel:

-d-lui MOLNAR ISTVAN, ap.l A, compus din: una cameră - 21,90 mp. și dependințele, una bucătărie = 9,27 mp.; una cămară alimente = 1.10 mp.; una baie = 3,60 mp.; un WC? serviciu = 1,60 mp.; una debara = 1,12 mp.; 1 hol = 9,00 mp.; precum și una boxă = 2,79 mp. în comun, în cotă de Vz,

- d-lui PUSKAS LASZLO, ap.l B, compus din: una cameră = 12,40 mp. și dependințele, una bucătărie = 9,27 mp.; una cămară alimente =1,10 mp.; una baie = 3,60 mp.; un WC serviciu = 1,60 mp.; una debara = 1,12 mp.; un hol = 9,00 mp.; precum și una boxă = 2,79 mp. în comun, în cotă de ’ă.

Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Prof. univ. dr. Vasile FlorirpSti

Nr. 279 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)