Hotărârea nr. 276/2007

Hotărârea 276/2007 - Atribuirea unei locuinte construita în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, bloc 6, ap. 52, d-nei. Popovici Elena.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, bloc 6, ap.52, d-nei Popovici Elena

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe construită în regim ANL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1046 din 26.04.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe construită în regim ANL d-nei POPOVICI ELENA domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 81, ap. 3;

Reținând prevederile O.U.G. nr.68/2006 și ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se atribuie d-nei POPOVICI ELENA locuința construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B. bloc 6, ap. 52. Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009.

Locuința este compusă din: una cameră = 24,39 mp; una bucătărie = 6,59 mp.; una cămară alimente = 0,70 mp.; una baie = 3,85 mp.; una debara =1,13 mp.; un hol = 5,89 mp., una nișă frigider = 0,60 mp.; una boxă = 2,19 mp.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE Ș

Prof. univ. dr. Vasile Fio

Nr. 276 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul muiycipiuluiĂ^


Jr. Aurora