Hotărârea nr. 275/2007

Hotărârea 275/2007 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 4B, d-nei Cătană Valeria.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. str. Eremia Grigorescu nr.27, ap. 4 B, d-nei Cătană Valeria

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1049 din 26.04.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei CĂTANÂ VALERIA, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. D. Francisc nr. 10, ap. 6;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se atribuie d-nei CĂTANÂ VALERIA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 4 B. Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009.

Locuința este compusă din: una cameră = 13,95 mp. și un WC = 3,92 mp.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.