Hotărârea nr. 274/2007

Hotărârea 274/2007 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58 A, bloc 6, ap. 22, d-lui. Vassy Attila si d-nei. Molnar Katalina.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-

Napoca, Calea Florești nr. 58 A, bloc 6’, ap. 22 d-lui Vassy Attila și d-nei Molnar Katalina

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogvi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1048 din 26.04.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui VASSY ATTILA ARNOLD și d-nei MOLNAR KATALINA, domiciliari în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 10, ap. 6;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ĂRT.l. Se atribuie d-lui VASSY ATTILA ARNOLD și d-nei MOLNAR KATALINA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 A, bloc 6’, ap. 22.

Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009.

Locuința este compusă din: una cameră = 24,39 mp; una bucătărie = 6,59 mp.; una cămară alimente = 0,70 mp.; una baie = 3,85 mp.; una debara =1,13 mp.; un hol = 5,89 mp., una nișă frigider = 0,60 mp.; una boxă = 2,43 mp.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 274 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 votu