Hotărârea nr. 272/2007

Hotărârea 272/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35001/43/27.04.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

18322/8468/11.04.2007 - Extindere și etajare locuință familială, str. Laterală nr. 8

Turdășan Ioan și Cazan Alin;

21692/8518/01.03.2007 - .Amenajare sp.comercial și acces direct, str. Emil Isac nr.2/2

Cot Someșan Mioara.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 272 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)