Hotărârea nr. 271/2007

Hotărârea 271/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și dc urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24258/43/22.03.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, după cum urmează : 14384/8415/22.03.2007 - Amplasare locuință familială, str. Adrian Marino

Borbely Levente;

3933/8416/22.03.2007 - Casă de vacantă, P+M, Colonia Făget

Rus Traian;

11677/8417/22.03.2007 - Deschidere acces direct, la parter de bloc, str. Observatorului nr. 164/64

SC COMICONT SRL;

14804/8418/22.03.2007 -- Deschidere acces la parter de bloc, str. Migdalului nr. 18

SC V1FOREANCA SRL;

8789/8419/22.03.2007 -- Deschidere acces direct la parter de bloc, str. Ion Meșter nr. 6/70

Vaida Ciprian și Fărcaș Ioana;

/8420/22.03.2007 — Extindere și mansardare locuință prin concesionare teren, str. N. Bălcescu nr.23 Hirișcău Horațiu;

8652/8421/22.03.2007 - Extindere locuință familială prin concesionare teren, str. Traian nr.5/9

Roșea Petru;

24131/8422/22.03.2007 - Extindere locuință familială prin concesionare teren, str. V. Babeș nr. 19/2 Suciu loan;

5136/8424/22.03.2007 - Supraetajare imobil de locuit, str. Nicolae Românul

Meteșan Gheorghe;

8269/8425/22.03.2007 - Construire locuințe cuplate, str. Bârc 1 nr. 10

Souca David și Mocanu Alexandru;

10914/8458/15.03.2007 -- Mansardare pod existent al locuinței familiale, str. Negoiu

Necșoi Victor;

18693/8462/15.03.2007 - Imobil comerț, birouri și locuință de serviciu, str. Oașului nr. 23

Bunika Zoltan și SC PROSAT SRL;

20943/8465/15.03.2007 -- Locuințe înșiruite, str. Bună Ziua

Joldeș Constantin;

/8186/08.02.2007 -- Locuință familială, D+P+E, str. Măceșului fn

Nagy Nicolae;

12213/8467/22.03.2007 - Construire locuință unifamilială. D+P+M și amenajare incintă, str. D. Vodă nr. 5 SC DP CONSULT SA.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președintele ședință ile Florin Stamatian


Prof. univ. dr. Vasile FL

Nr. 271 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Contrasemnează:

Secretarul rmaiicipiului

Jr. AuroF^mfărmure