Hotărârea nr. 270/2007

Hotărârea 270/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă de vacantă, S+P+E, Colonia Făget – str. Făgetului – drumul Sf. Ion.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță, S+P+E, Colonia Făget- str. Făgetului - drumul Sf. Ion

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru casă de vacanță, S+P+E, Colonia Făget - str. Făgetului - drumul Sf. Ion - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 34942/43/26.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță, S+P+E, Colonia Făget -str. Făgetului - drumul Sf. Ion, beneficiar POPTEAN TEODOR;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 80052/7656/09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță, S+P+E, Colonia Faget-str. Făgetului - drumul Sf. Ion, beneficiar POPTEAN TEODOR, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, indicii de ocupare a terenului POT = 5,8% CUT - 0,18 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 80052/7656/09.11.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin S.tamatian


Contrasemnează:


Nr. 270 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)