Hotărârea nr. 269/2007

Hotărârea 269/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă de vacantă, S+P+M, Colonia Făget nr. 51.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță, S+P+M Colonia Făget nr. 51

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru casă de vacanță, S+P+M, Colonia Făget nr. 51 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32994/ 43/23.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță, S+P+M, Colonia Făget nr. 51, beneficiar Urcan Alexandru;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63471/7327/28.09.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță, S+P+M, Colonia Făget nr. 51, beneficiar Urcan Alexandru, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, gararea auto, ocuparea terenului POT = 7,39% și CUT = 0,15 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63471/7327/28.09.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 269 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)