Hotărârea nr. 268/2007

Hotărârea 268/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale, P+E, str. locuinte familiale, P+E, str. Trifoiului nr. 3 (fosta Prislop nr. 13).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, P+E str. Trifoiului nr. 3 (fostă Prislop nr. 13 )

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale, P+E, str. Trifoiului nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35071/ 43/27.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, P+E, str. Trifoiului nr. 3, beneficiar BURDE ZAHARIA;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 10585/8366/09.03.2007, precum și avizul comisiei dc specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familile, P+E, str.

Trifoiului nr. 3 (fostă Prislop nr.13), beneficiar BURDE ZAHARIA, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, parcarea auto, amenajarea incintei, indicii de ocupare a terenului POT = 21,74% și CUT = 0,43 ADC/mp. teren pentru UTR=L3a, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 10585/8366/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 268 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)