Hotărârea nr. 267/2007

Hotărârea 267/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire de birouri, S+P+5E, str. Oasului nr. 97.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri, S+P+5E str. Oașului nr. 97

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru clădire de birouri,

S+P+5E, str. Oașului nr. 97 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 34561/ 43/26.04.2007 al Direcției urbanism prin care se

propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri, S+P+5E, str.

Oașului nr. 97, beneficiar ZDROBA ILIE;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17872/8512/26.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri, S+P+5E, str. Oașului nr. 97, beneficiar ZDROBA ILIE, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, gararea/parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 20,51%, CUT = 1,5 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17872/8512/27.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 267 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)