Hotărârea nr. 266/2007

Hotărârea 266/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru supraetajare locuintă-ap.1, la regim de înăltime D+P+1E, str. Emil Racovită nr. 6/1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru supraetajare locuință-ap.l, la regim de înălțime D+P+1E Str. Emil Racoviță nr. 6/1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru supraetajare locuință-ap.l, Ia regim de înălțime D+P+1E, str. Emil Racoviță nr. 6/1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 33025/ 43/23.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru supraetajare locuință - ap. 1, la regim de înălțime D+P+1E, str. Emil Racoviță, beneficiar Gruia Chiorean;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 6748/8333/01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru supraetajare locuință-ap.l, la regim de înălțime, D+P+1E, str. Emil Racoviță nr.6/1, beneficiar Gruia Chiorean, prin care se reglementează supraetajarea, regimul de înălțime, parcarea auto, se menține ocuparea terenului POT = 49,1% și CUT = 0,8 ADC/rnp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 6748/8333/01.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 266 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stămatian


Contrasemnează:


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora X^rmure