Hotărârea nr. 265/2007

Hotărârea 265/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru spatii logistice – parter si amenajare incintă, str. Nădăsel f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru spații logistice - parter și amenajare incintă str. Nădășel fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru spații logistice -

parter și amenajare incintă, str. Nădășel fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 34892/ 43/26.04.2007 al Direcției urbanism prin care se

propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru spații logistice-parter și

amenajare incintă, str. Nădășel fn. beneficiar SC EON GAZ ROMANIA SA;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

9819/8443/22.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru spații logistice-parter și amenajare incintă, str. Nădășel fn, beneficiară SC EON GAZ ROMANIA SA, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, gararea/parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 41%, CUT = 1,96 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei telmice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9819/8443/22.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 265 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu. 24 voturi)