Hotărârea nr. 264/2007

Hotărârea 264/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale însiruite, S+P+E, str. G.V. Bibescu nr. 22.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite, S+P+E, str. G.V. Bibescu nr. 22

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru locuințe familiale înșiruite, S+P+E, str. G.V. Bibescu nr. 22 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 34929/ 43/26.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite, S+P+E, str. G.V. Bibescu nr. 22, beneficiar HOT VALENTIN CRISTIAN;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 16954/8474/27.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite, S+P+E, str. G.V. Bibescu nr. 22, beneficiar HOT VALENTIN CRISTIAN, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, gararea/parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 35%, CUT = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 16954/8474/27.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 264 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)