Hotărârea nr. 263/2007

Hotărârea 263/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru extindere hală C17 si incinta SC. Unirea SA.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere hală CI7 în incinta SC Unirea SA

P.ța 1 Mai nr. 1-2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru extindere hală C 17 in incinta SC Unirea SA, P.ța 1 Mai nr. 1-2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31666/ 43/17.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere hală C17 în incinta SC Unirea SA, P.ța 1 Mai nr. 1-2, beneficiară SC FOCUL IMPERIAL SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 5125/8171/13.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere hală C17 în incinta SC Unirea SA, P.ța 1 Mai nr. 1-2, beneficiară SC FOCUL IMPERIAL SRL, prin care se stabilește regulamentul aferent privind organizarea funcțională, circulațiile, accesul auto și pietonal, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 5125/8171/13.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 263 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)