Hotărârea nr. 262/2007

Hotărârea 262/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire două locuinte colective, D+P+E+M cu 6 si 3 apartamente, str. Brăila nr. 10A si 10B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru construire 2 locuințe colective D+P+E+M cu 6 și 3 apartamente

str. Brăila nr. 10.A și 10.B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire 2 locuințe colective cu D+P+E+M cu 6 și 3 apartamente pe strada Brăila nr. 10.A și 10.B. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23818 din 20.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire 2 locuințe colective cu D+P+E+M cu 6 și 3 apartamente pe strada Brăila nr. 10.A și 10.B., beneficiar: Câmpean Ștefan Daniel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 52077/8472 din 01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire 2 locuințe colective cu D+P+E+M cu 6 și 3 apartamente pe strada Brăila nr. 10.A și 10.B., beneficiar: Câmpean Ștefan Daniel prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare a 2 locuințe cu 6 apartamente și respectiv 3 apartamente. Amplasarea pe parcelă se va face cu respectarea distanțelor de 4,0 m. (H/2) până la limitele laterale șă posterioară. Construcțiile au garaje în demisol și parcări Ia sol pentru 9 mașini. Amenajările incintei constau în loc de joacă pentru copii, punct gospodăresc, alei carosabile și pietonale, spațiu verde.

Se propun POT=27,2 % și CUT= 0,8. U.T.R. = L5.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 52077/8472 din 01.03.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 262 din 8 mai 2007(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)