Hotărârea nr. 261/2007

Hotărârea 261/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuinte familiale, P+E, în regim cuplat, str. Rahovei nr. 12.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe familiale P+E în regim cuplat str. Rahovei nr. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuințe familiale P+E în regim cuplat pe str. Rahovei nr. 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24254 din 18.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire locuințe familiale P+E în regim cuplat pe str. Rahovei nr. 12, beneficiar: Tomoiag Mihai Eugen

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 935/8132 din 01.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire locuințe familiale P+E în regim cuplat pe str. Rahovei nr. 12, beneficiar: Tomoiag Mihai Eugen prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea a 5 locuințe familiale cu P+E pe un teren de 1185 m.p. Se asigură acces auto și parcare pe parcelă, în partea din spre stradă. Amenajările incintei constau în alei carosabile și pietonale, spațiu verde și sistematizarea verticală.

Se propun POT=35 % și CUT= 0,7, UTR= L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 935/8132 din 01.02.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 261 din 8 mai 2007(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)