Hotărârea nr. 260/2007

Hotărârea 260/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire vilă, S+D+P+E+M, str. Remetea nr. 14.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire vilă S+D+P+E+M str. Remetea nr. 14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire vilă S+D+P+E+M pe str. Remetea nr. 14 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24254 din 18.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire vilă S+D+P+E+M pe str. Remetea nr. 14, beneficiar: Toșa Vasile;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 91340/8053 din 23.0! .2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire vilă S+D+P+E+M pe str. Remetea nr. 14, beneficiar: Toșa Vasile prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea unei vile pe un teren de 600 m.p. Se asigură acces auto și gararea în demisol. Amenajările incintei constau în alei carosabile și pietonale, spațiu verde și sistematizarea verticală.

Se propun POT=30 % și CUT= 0,9, UTR=L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 91340/8053 din 23.01.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINptr .niv.dr. Vasile Florin Stăpjătian

-------------.Sta^uatfan CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Ta/mure

Nr. 260 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)