Hotărârea nr. 259/2007

Hotărârea 259/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere hotel City Plaza cu un corp S+P+5E+penthouse, str. Sindicatelor nr. 13.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere hotel City Piaza cu un corp S+P+5E+penthouse str. Sindicatelor nr. 13

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere hotel City Piaza pe strada Sindicatelor nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28240 din 17.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru extindere hotel City Piaza pe strada Sindicatelor nr. 13, beneficiar: S.C. Transilvania Development S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13983/8319 din 01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Nr. 259 din 8 mai 2007Art. 1.-

Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru extindere hotel City Piaza cu un corp S+P+5E+penthouse pe strada Sindicatelor nr. 13, beneficiar: S.C. Transilvania Development S.R.L. prin care se stabilesc condițiile de amplasare pentru extinderea hotelului City Piaza cu un corp S+P+M+5E+penthouse. Se vor realiza în plus 50 locuri de parcare.

Se propun POT=49 % și CUT= 3,7 în UTR= CP1

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13983/8319 din 01.03.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)