Hotărârea nr. 258/2007

Hotărârea 258/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locauintă colectivă mică S+P+2E, str. Fagului nr. 45.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință colectivă mică S+P+2E str. Fagului nr. 45

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință colectivă mică S+P+2E pe str. Fagului nr. 4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3258 din 18.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire locuință colectivă mică S+P+2E pe str. Fagului nr. 45, beneficiar: Ungvari Iosif;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 70942/7590 din 09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


CONTRASEMNEAZĂ:


Art. 1.-

Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire locuință colectivă mică S+P+2E pe str. Fagului nr. 45, beneficiar: Ungvari Josif prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare a unei locuințe cu 6 apartamente. Locuința are înălțime S+P+2E și are garaj în subsol pentru 6 mașini. Amenajările incintei constau în loc dejoacă pentru copii, punct gospodăresc, alei carosabile și pietonale, spațiu verde. In vederea autorizării, se va opera în C.F. dezmembrarea topografică necesară pentru regularizarea străzii și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeței necesare cf. proiectului.

Se propun POT=30 % și CUT= 0,9, UTR= L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 70942/7590 din 09.11.2006.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE 1)E ȘEDIIȘ^Ă,

N     &-OI Luniv.dr. Vasile Florin Syța mafia n

Secretarul municipiului,

Jr. AuroraTărinure

Nr. 258 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)