Hotărârea nr. 257/2007

Hotărârea 257/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru reamenajarea si construire magazin de prezentare si locuinte de serviciu S+P+E, P+2E si depozit P, str. Traian Vuia nr. 139.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reamenajare și construire magazin de prezentare și locuințe de serviciu S+P+E, P+2E și depozit P

str. Traian Vuia nr. 139

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru reamenajare și construire magazin de prezentare și locuințe de serviciu S+P+E, P+2E și depozit P pe str. Traian Vuia nr. 139 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31794 din 18.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru reamenajare si construire magazin de prezentare și locuințe de serviciu S+P+E, P+2E și depozit P pe str. Traian Vuia nr. 139, beneficiar: S.C. MERK Export S.R.L;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 52841/7102 din 20.07.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Nr. 257 din 8 mai 2007Art. 1.-

Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru reamenajare si construire magazin de prezentare și locuințe de serviciu S+P+E, P+2E și depozit P pe str. Traian Vuia nr. 139, beneficiar: S.C. MERK Export S.R.L prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare a unui magazin de prezentare și locuințe de serviciu S+P+E, P+2E și a unui depozit P realizat prin extinderea unei clădiri existente. Se asigură acces auto și parcarea în incintă. Amenajările incintei constau în alei carosabile și pietonale, spațiu verde.

Se propun POT=35 % și CUT= 0,46 în UTR=L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 52841/7102 din 20.07.2006.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)