Hotărârea nr. 256/2007

Hotărârea 256/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru hală parter si amenajări birouri, P+1E, str. Rodnei nr. 3-5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală parter și amenajare birouri, P+1E str. Rodnei nr. 3-5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru hală parter și amenajare birouri, P+1E, str. Rodnei nr. 3-5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28584/ 43/04.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală parter și amenajare birouri, P+1E, str. Rodnei nr. 3-5. beneficiară SC MED SERV UNITED SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17418/8301/09.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru hală parter și amenajare birouri, P+1E, str. Rodnei nr. 3-5, beneficiară SC MED SERV UNITED SRL. prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 45%, CUT = 0,5 ADC/mp. teren pentru UTR = CM3, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17418/8301/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,


Nr. 256 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)