Hotărârea nr. 255/2007

Hotărârea 255/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru bloc de locuinte, S+P+4E, str. Colonia Borhanci (ansamblu „Arcada”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru bloc de locuințe, S+P+4E str. Colonia Borhanci ( ansamblul “Arcada “)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru bloc de locuințe S+P+4E, str. Colonia Borhanci ( ansamblul “Arcada “ ) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28599/ 43/04.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru bloc de locuințe, S+P+4E, str. Colonia Borhanci ( ansamblul “Arcada “ ). beneficiară SC ARCADA INVEST SA;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 10071/8324/21.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru bloc de locuințe, S+P+4E, str. Colonia Borhanci ( ansamblul “Arcada “ ), beneficiară SC .ARCADA INVEST SA. prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 33% ( POT max.= 45) și CUT = 0,5 ADC/mp. teren ( CUT max. = 1.8 ADC/mp. teren ) pentru UTR = CMS, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 10071/8324/21.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 255 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) Președinte de ședint;

of. univ. dr. Vasile Florin Stamătia