Hotărârea nr. 254/2007

Hotărârea 254/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri, D+P+3E, str. Clinicilor nr. 39-39A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, D+P+3E str. Clinicilor nr. 39-39A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri D+P+3E, str. Clinicilor nr. 39-39A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31616/ 43/17.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, D+P+3E, str. Clinicilor nr. 39-39A, beneficiar Doloc Mark Nicolaus;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 94752/8187/08.02.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri D+P+3E, str. Clinicilor nr. 39-39A, beneficiar Doloc Mark Nicolaus, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 34%, CL'T = 1,7 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 94752/8187/08.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 254 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)