Hotărârea nr. 253/2007

Hotărârea 253/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri, comert si locuintă de serviciu, S+D+P+2E, str. Aurel Vlaicu nr. 114.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, comerț și locuință de serviciu, S+D+P+2E str. Aurel Vlaicu nr. 114

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri, comerț și locuință de serviciu, S+D+P+2E, str. Aurel Vlaicu nr. 114 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31682/ 43/17.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, comerț și locuință de serviciu, S+D+P+2E, str. Aurel Vlaicu nr. 114, beneficiară SC MAROS BIKE SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4630/8143/01.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, comerț și locuință de serviciu S+D+P+2E, str. Aurel Vlaicu nr. 114, beneficiară SC MAROS BIKE SRL, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, accesul din str. Nirajului, parcarea auto în incintă și la subsol, ocuparea terenului POT = 68,90% și CUT = 1,7 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4630/8143/01.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 253 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)