Hotărârea nr. 252/2007

Hotărârea 252/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru reamplasarea bustului „Dr. Iuliu Hatieganu” în incinta Clinicilor Universitare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reamplasarea bustului “Dr. Iuliu Hațieganu” în incinta Clinicilor Universitare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru reamplasarea bustului “Dr. Iuliu Hațieganu” în incinta Clinicilor Universitare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31641/ 43/17.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reamplasarea bustului “Dr. Iuliu Hațieganu” în incinta Clinicilor Universitare, beneficiar Consiliul Județean Cluj;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13403/8334/01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru reamplasarea bustului “Dr. Iuliu

Hațieganu” în incinta Clinicilor Univesitare, beneficiar Consiliul Județean Cluj, prin care se stabilesc reglementările privind amplasarea, circulațiile, amenajarea zonei verzi, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13403/8334/01.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian


Contrasemnează:


icipiului, fărmure


Nr. 252 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)