Hotărârea nr. 251/2007

Hotărârea 251/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru cinci locuinte colective mici cu câte şase apartamente, D+P+2E, zona Bună Ziua, str. Mircea Zaciu nr. 5-15 si 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru cinci locuințe colective mici cu câte șase apartamente, D+P+2E zona Bună Ziua, str. Mircea Zaciu nr. 5-15 și 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru cinci locuințe

colective mici cu câte șase apartamente, D+P+2E, zona Bună Ziua Nord, str. Mircea Zaciu nr. 5-15 și 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 25613/ 43/27.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru cinci locuințe colective mici cu câte șase apartamente, D+P+2E, str. Mircea Zaciu nr. 5-15 și 8, beneficiar Jakab Francisc;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și dc urbanism nr. 90484/8179/08.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru cinci locuințe colective mici cu câte șase apartamente, D+P+2E, zona Bună Ziua, str. Mircea Zaciu nr. 5-15 și 8, beneficiar Jakab Francisc, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarca/gararea auto, ocuparea terenului POTmax. = 35% și CUTmax. = 0,9 ADC/'mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

90484/8179/08.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 251 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)