Hotărârea nr. 249/2007

Hotărârea 249/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+M, str. Câmpului nr. 232.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U .1 - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+M str. Câmpului nr. 232

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială D+P+M, str. Câmpului nr. 232 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 25472/ 43/26.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+M, str. Câmpului nr. 232, beneficiar Gălan Virgil;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7666'8296/09.03.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

H O T Ă R Â Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru locuință familială, D+P+M, str. Câmpului nr. 232, beneficiar Gălan Virgil. prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, parcarea^gararea auto, ocuparea terenului POT. = 16,37% (POT max. = 35% ) și CUT = 0,39 ADC/mp.teren (CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren) - pentru UTR = L3c., precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7666/8296/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 249 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)