Hotărârea nr. 248/2007

Hotărârea 248/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+M, str. Eugen Ionescu nr. 42A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+M str. Eugen Ionesco nr. 42A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială, D+P+M, str. Eugen Ionesco nr. 42 A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27120/ 43/30.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+M, str. Eugen Ionesco nr. 42A. beneficiar RUS VASILE;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 12702/8331/21.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință famililă, D+P+M, str.

Eugen Ionesco nr. 42A, beneficiar RUS VASILE. prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 12702/8331/21.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 248 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)