Hotărârea nr. 247/2007

Hotărârea 247/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă familială, S+P+E, str. Antonio Gaudi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, S+P+E str. Antonio Gaudi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru casă familială, S+P+E, str. Antonio Gaudi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28564/ 43/04.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, S+P+E, str. Antonio Gaudi, beneficiar TIMIȘ GHEORGHE;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11076/8289/09.03.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru casă familială, S+P+E, str. Antonio Gaudi, beneficiar Timiș Gheorghe, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 24%, CUT = 0.48 ADC/mp. teren pentru UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11076/8298/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 247 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)